Poziv za podnošenje prijava za obuku lica za vršenje energetskih pregleda i sertifikovanje zgrada

DATUM: 06/03/2023
ORGANIZATOR: UCG

Univerzitet Crne Gore raspisuje poziv za obuku lica za vršenje energetskih pregleda i sertifikovanje zgrada. Tokom obuke, polaznici stiču znanja o zakonodavno-regulatornom okviru za vršenje energetskih pregleda u Crnoj Gori, teorijskim osnovama u oblasti fizike zgrada i tehničkih sistema, o metodologiji izvođenja energetskih pregleda i sertifikovanja energetskih karakteristika zgrada, o mogućim mjerama za poboljšanje energetske efikasnosti zgrade i pripadajućih tehničkih sistema, kao i načinu izrade izvještaja o izvršenom energetskom pregledu sistema. Očekivani početak programa obuke je mart 2023. godine.

Program obuke za vršenje energetskih pregleda zgrada i sertifikovanje zgrada sadrži:

  1. Teorijski i laboratorijski dio na kojem se polaznici upoznaju sa teorijskim osnovama iz područja energetske efikasnosti, kao i sa mjerenjima pomoću uređaja za vršenje energetskih pregleda kojima raspolaže Univerzitet Crne Gore.
  2. Obuku na specijalizovanom softveru za energetske preglede.

Nakon završene obuke sprovodi se stručni ispit koji se sastoji iz pismenog i usmenog ispita, kao i odbrane rada na praktičnom primjeru. Potvrda o položenom stručnom ispitu se izdaje kandidatu koji ostvari najmanje 70% poena na pismenom ispitu, položi usmeni ispit i odbrani rad na praktičnom primjeru. Organ državne uprave nadležan za energetsku efikasnost može izdati pravnom licu  ovlašćenje za vršenje energetskih pregleda zgrada samo pod uslovom da pravno lice ima stalno zaposleno kvalifikovano lice koje je uspješno položilo stručni ispit za vršenje energetskih pregleda zgrada i koje ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima projektovanja, građenja, stručnog nadzora nad građenjem, revizije projektne dokumentacije i ispitivanja energetskih postrojenja i instalacija.

Obuka će se realizovati za 15 do 20 polaznika. Sva oprema za program obuke je obezbijeđena od strane organizatora. Cijena obuke je 2.500 € po polazniku.

Potrebne kvalifikacije

Kandidat mora da posjeduje:

  • najmanje VII-1 nivo kvalifikacija obrazovanja jedne od sledećih tehničkih struka: arhitektonska, elektrotehnička, građevinska ili mašinska;
  • najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima projektovanja, građenja, stručnog nadzora nad građenjem, revizije projektne dokumentacije, održavanja objekata i tehničkih sistema, ispitivanja energetskih postrojenja ili instalacija.

Potrebna dokumentacija

U cilju dokazivanja ispunjenosti potrebnih kvalifikacija, zainteresovani kandidati dostavljaju:

  • radnu biografiju (CV) u kojoj su jasno navedene stručne kvalifikacije i radno iskustvo (obavezno navesti kontakt poslodavca)
  • kopiju diplome o stečenom nivou obrazovanja.

Evaluacija prijava

Posebna komisija za evaluaciju prijava koju formira Univerzitet Crne Gore vrši pregled i evaluaciju prijava. Samo kandidati koji ispunjavaju propisane uslove su kvalifikovani za učešće u programu obuke. Zbog ograničenog broja polaznika obuke Komisija za evaluaciju će formirati rang listu kvalifikovanih kandidata cijeneći kao kriterijum stručne kvalifikacije i radno iskustvo.

Kontakt

Molimo kandidate da svoje prijave sa traženom dokumentacijom pošalju elektronskom poštom najkasnije do 6. marta 2023. godine na e-mail adrese mf@ucg.ac.me i info@ee-me.org preko koje se mogu dobiti i dodatne informacije. Dodatne informacije se mogu naći i na sajtu www.energetska-efikasnost.me.

Napomena: Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr