Inovaciona infrastruktura

Fond za inovacije Crne Gore

Fond za inovacije je specijalizovana institucija i okuplja interne i eksterne stručnjake iz područja istraživanja i razvoja, transfera tehnologija, EU fondova, finansijskog upravljanja i evaluacije.

Vizija

Ključna uloga Fonda je razvijanje različitih instrumenata podrške za efikasno sprovođenje Vladine inovacione politike koja se bazira na konceptu pametne specijalizacije, a namijenjena je razvoju inovativnog preduzetništva kao generatoru održivog ekonomskog razvoja.

Misija

Kvalitetnim bespovratnim programima podrške, kreiranim u skladu sa identifikovanim potrebama, stvaramo podsticajno okruženje za brži rast i razvoj malog i srednjeg inovativnog preduzetništva i povećanje konkurentnosti crnogorske ekonomije.

Naučno-tehnološki park Crne Gore

Naučno-tehnološki park Crna Gora osnovan je sa ciljem pružanja podrške i jačanju potencijala ekonomskog rasta i razvoja Crne Gore, kroz osnivanje i rast kompanija/timova u visokotehnološkim djelatnostima. Takođe, poseban aspekt djelovanja NTP Crna Gora je i podrška u razvoju i komercijalizaciji inovativnih ideja i projekata.

Vizija

NTP CG želi da postane generator inovacionih procesa u Crnoj Gori, pružajući podršku kompanijama koje su zasnovane na kreativnim, inovaciono orijentisanim i na visoko tehnološki baziranim idejama.

Misija

Podrška preduzetničkim poduhvatima kroz procese inkubacije, finansiranja, obuke, mentorstva i povezivanja sa ekosistemima tehnoloških inovacija, kako onih regionalnih, tako i globalnih. Ubrzavanje inovacija proizvoda u privatnom sektoru kroz programe podrške i grantove koji podstiču razvoj novih proizvoda i inovacija. Podstiče saradnju sa poslovnom i akademskom zajednicom, kao i donosiocima odluka unutar Crne Gore. Kreiranje stimulativnog okruženja koje podstiče inovacije i saradnju, privlačenjem i pružanjem podrške stanarima usredsređenim na razvoj proizvoda i usluga zasnovanih na tehnologiji i komercijalizaciji naučnih istraživanja.

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis

Inovaciono preduzetnički centar (IPC) Tehnopolis je najznačajniji Centar za razvoj startap kompanija i preduzetništva u Crnoj Gori. Kao jedan od ključnih aktera u stvaranju i preoblikovanju crnogorskog inovacionog ekosistema, Tehnopolis pruža niz infrastrukturnih i mjera podrške koje omogućavaju otvaranje novih kompanija i razvoj poslovanja zasnovanog na novim, inovativnim idejama i tehnologijama. Svojim aktivnostima, implementacijom projekta i saradnjom sa više od 150 partnera podržava unapređenje inovacionog sistema i infrastrukture za cjelokupni održivi ekonomski razvoj Crne Gore.

Vizija

IPC Tehnopolis ima viziju da postane međunarodno prepoznatljiv i kredibilan centar inovacione djelatnosti u Crnoj Gori koji vrši aktivnosti razvoja inovativnog preduzetništva, modernizaciju i unapređenje konkurentnosti privrede, kreiranja novih znanja, razvoja i primjene inovacija proizvoda i procesa, upotrebe inovativnih tehnologija, uvođenja novih poslovnih modela, kao i razvoj kapaciteta i infrastrukture potrebne za podršku navedenim aktivnostima.

Misija

IPC Tehnopolis jeste podrška unapređenju nacionalnog inovacionog i preduzetničkog sistema u Crnoj Gori kroz sprovođenje skupa aktivnosti čija realizacija će razviti i unaprijediti inovacione kapacitete i inovacionu infrastrukturu za potrebe ukupnog održivog ekonomskog razvoja Crne Gore.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr