S3 Nacionalni implementacioni okvir

Crna Gora je kreirala okvir za implementaciju inovacija i pametne specijalizacije na osnovu prijedloga Generalnog direktorata Udruženi istraživački centar (DG JRC) Evropske komisije, uzimajući u obzir specifičnost crnogorskog ekosistema.

Okvir čine sljedeće institucije:

Vlada Crne Gore

Izvršni organ vlasti koga čine najviši politički predstavnici i donosi najznačajnije odluke koje se odnose na implementaciju S3. Vlada svoje odluke zasniva na zaključcima strateškog savjetodavnog tijela – Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju.

Međuinstitucionalna S3 grupa

Upravljačko-koordinaciono tijelo međuresorne saradnje kojim predsjedava Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, a koje je posvećeno svakodnevnoj implementaciji S3. Međuinstitucionalna S3 grupa izvještava Vladu o svojim aktivnostima.

Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju

Ključno savjetodavno tijelo Vlade koje, shodno Zakonu, upravlja inovacionom djelatnošću kroz ostvarivanje saradnje organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, privrede i drugih subjekata. Nadležnost Savjeta obuhvata:

  • predlaganje Vladi politika i strategija kojima se uređuje oblast inovacija i tehnološkog razvoja u Crnoj Gori;
  • davanje mišljenja na predloge zakona i drugih propisa iz oblasti inovacione djelatnosti i drugih oblasti, koji obezbjeđuju opšte uslove za podsticaj inovacione djelatnosti i korišćenje njenih rezultata;
  • praćenje ostvarivanja strategija kojima se uređuje oblast inovacija i tehnološkog razvoja u Crnoj Gori;
  • utvrđivanje programa od opšteg interesa u oblasti inovacija i pametne specijalizacije;
  • saradnju sa drugim savjetima i subjektima nacionalnog inovacionog sistema;
  • praćenje aktivnosti organa državne uprave i drugih nadležnih organa i institucija na planu utvrđivanja investicionih prioriteta i sprovođenja mjera definisanih strateškim razvojnim dokumentima u domenu inovacija, davanje mišljenja i predlaganje koordinacije instrumenata;
  • predlaganje nacionalne strukture za implementaciju Strategije pametne specijalizacije Crne Gore (2019-2024);
  • razmatranje godišnjih izvještaja o realizovanim aktivnostima Strategije pametne specijalizacije Crne Gore (2019-2024) i dostavljanje komentara organu uprave, odnosno tijelu nadležnom za koordinaciju pripreme izvještaja; i
  • javno promovisanje značaja inovacija i pametne specijalizacije za ukupan društveno-ekonomski razvoj Crne Gore i poboljšanje kvaliteta života građana.
Organizaciona jedinica za S3/Sekretarijat

Osim pružanja administrativno-stručne podrške Savjetu, ima ključnu ulogu u koordinaciji svih relevantnih ciljnih grupa u procesu, svakodnevnom praćenju implementacije S3, pripremi S3 izvještaja, koordinaciji S3 platforme i pripremi različitih analiza, studija i drugih materijala koji omogućavaju donošenje odluka zasnovanih na dokazima (evidence based policy making). Koordinira radom Inovacionih radnih grupa.

Inovacione radne grupe Savjeta

Omogućavaju održavanje kontinuiteta Procesa preduzetničkog otkrivanja. Osnivaju se a svaku prioritetnu S3 oblast, a čine ih predstavnici: nadležnih ministarstava, privrede, naučno-istraživačke zajednice i nevladinog sektora.

Fond za inovacije Crne Gore

Omogućava sprovođenje inovacione politike kroz obezbjeđivanje i realizaciju sredstava za podsticanje inovacione djelatnosti. Ima za cilj da značajno ojača inovativno preduzetništvo u zemlji, doprinese efikasnijoj implementaciji Strategije pametne specijalizacije, kao i unaprijedi apsorpcione kapacitete u privlačenju EU fondova i pripremi za evropske strukturne i kohezione fondove. Osnivanje Fonda za inovacije Crne Gore predstavlja značajan iskorak u snaženju implementacionog okvira za inovacije i S3.

Subjekti inovacione infrastrukture

Imaju veoma važnu ulogu u snaženju inovacionog i S3 ekosistema direktnim učešćem u implementaciji S3 aktivnosti.

Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis“ Nikšić

Jedna je od najznačajnijih inovacionih infrastruktura za razvoj startap kompanija i preduzetništva u Crnoj Gori. Kao jedan od ključnih aktera u inovacionom ekosistemu, IPC „Tehnopolis“ pruža niz infrastrukturnih i mjera podrške koje omogućavaju otvaranje novih kompanija i razvoj poslovanja zasnovanog na novim, inovativnim idejama i tehnologijama.

Naučno-tehnološki park Crne Gore

Osnovan je sa ciljem pružanja podrške i jačanja potencijala ekonomskog rasta i razvoja Crne Gore, kroz osnivanje i rast kompanija/timova u visokotehnološkim djelatnostima. U fokusu svog rada ima kreiranje tehnološko-razvojnog centra Crne Gore koji će kroz različite programe i aktivnosti pružati adekvatnu podršku unapređenju inovaciono-preduzetničkog ekosistema u Crnoj Gori.

Klasterske organizacije

Imaju sve značajniju ulogu u inovacionom ekosistemu, a odlukom Ministarstva ekonomskog razvoja 2021. godine, politika klastera je u potpunosti usmjerena na prioritete pametne specijalizacije.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr