Objavljeno: 27/06/2022

Javni konkurs za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja startapova

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja objavilo je Javni Konkurs za grantove za ranu fazu razvoja startapova ukupne vrijednosti 200.000eura.

Konkursom se sufinansiraju startap projekti koji će ponuditi digitalna rješenja u četiri prioritetna područja pametne specijalizacije (poljoprivreda i lanac vrijednosti ishrane; energija i održiva životna sredina; održivi i zdravstveni turizam i ICT), kao i za projekte kojima se podstiču socijalne inovacije u ovim oblastima. Iznos sredstava kojima će se podržati socijalne inovacije može biti najviše 20% vrijednosti od ukupno dodijeljenih sredstava po ovom Konkursu.

Iznos finansijske podrške po pojedinačnom projektu je od 6.000,00 do 20.000,00 eura i maksimnalno može iznositi do 80% ukupne vrijednosti projekta, dok je trajanje predloženih projekata od 6 do 12 mjeseci.

Kroz ovu finansijsku pomoć omogućavamo kontinuiranu podršku startapovima da, uprkos nastaloj situaciji sa COVID-om, razvijaju inovativna rješenja s visokim potencijalom rasta na tržištu ili inovativna rješenja koja doprinose rješavanju društvenih izazova u prioritetnim područjima S3.

Cilj Konkursa je i unapređenje poslovanja u vidu jačanja njihovih kapaciteta, održivosti i konkurentnosti, a želimo i da doprinesemo povećanju broja startapova i njihovom kvalitetu poslovanja, kao i povezivanju crnogorskog ekosistema sa međunarodnim.

Prijave na Konkurs potrebno je dostaviti najkasnije do 20. septembra 2022. godine do 15.00 časova, a prijavljivanje se vrši isključivo online i to putem portala www.inovacije.gov.me.

1.Prijava projekta treba da sadrži sljedeće:

 • Popunjen, potpisan i pečatiran prijavni obrazac od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave ili ovjeren elektronskim potpisom (ako je podnosilac prijave već osnovano pravno lice) / Popunjen i potpisan prijavni obrazac od strane rukovodioca projekta (u slučaju kada startap u trenutku podnošenja prijave nije registrovan u CRPS-u);
 • Finansijski plan projekta;
 • Kratku prezentacija projekta (u ppt formatu);
 • Biografije rukovodioca projekta i svih članova projektnog tima;
 • Izjavu o obezbijeđenom finansijskom učešću (najmanje 20% od ukupne vrijednosti projekta), ovjerenu kod notara; i
 • Pismo/a namjere od strane zainteresovanih partnera (samo za projekte koji predlažu socijalne inovacije).

2.Za projekte koji su pozitivno ocijenjeni i predloženi za sufinansiranje, prije potpisa ugovora s Ministarstvom, treba dostaviti i sljedeće potvrde:

 • Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti (de minimis pomoći);
 • Potvrdu o izmirenim poreskim obavezama ili odgovarajući dokument o reprogramu poreskog duga (treba dostaviti ukoliko je privredni subjekat na tržištu duže od godinu dana);
 • Potvrdu ili uvjerenje da protiv privrednog subjekta nije pokrenut i da se ne vodi stečajni postupak i postupak likvidacije;
 • Izjave Podnosioca prijave na jednom obrascu, ovjerenom kod notara: – da kao dio sopstvenog finansijskog učešća u realizaciji projekta nije prikazao sredstva koja su mu dodijeljena iz bilo kojeg javnog domaćeg i međunarodnog izvora finansiranja (Budžet Crne Gore, relevantni međunarodni fondovi itd), a za namjene realizacije istih aktivnosti predloženih u prijavi inovativnog projekta po ovom Konkursu; – da je ispunio ugovorne obaveze iz prethodnih projekata finansiranih iz državnog Budžeta, u posljednjih pet godina;
 • Dokaz da je preduzeće registrovano u Crnoj Gori (Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata); i
 • Dokaz o upisu u Registar inovativnih organizacija Ministarstvo će pribaviti po službenoj dužnosti.

U nastavku se nalazi Tekst Konkursa i Uputstvo za aplikante. 

Dokumentacija za prijavljivanje se može preuzeti na portalu www.inovacije.gov.me.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr