OGLAŠIVAČ: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

JAVNI KONKURS za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2021. godini

Na osnovu člana 12 Zakona o inovacionoj djelatnosti („Službeni list CG“, broj 82/20), Pravilnika o bližim uslovima i postupku za odobravanje i načinu korišćenja sredstava za inovativne programe i projekte („Službeni list CG“, broj 100/21), Strategije pametne specijalizacije Crne Gore (S3) 2019-2024 i Programa za inovacije 2021-2024

Ministarstvo ekonomskog razvoja

objavljuje

JAVNI KONKURS 

za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2021. godini

Predmet Javnog konkursa je podrška razvoju inovacione zajednice kroz sufinansiranje sljedećih programskih linija utvrđenih u Programu za inovacije 2021-2024:

 • Programska linija podrške EUREKA projektima;
 • Programska linija za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska;
 • Programska linija za podsticanje inovacione kulture; i
 • Programska linija za realizaciju edukativnih programa u S3 oblastima. 

Ukupan iznos podrške obezbijeđen za ove namjene u 2021. godini iznosi 160.000 eura.

Sufinansiranje učešća u EUREKA projektima

Cilj: Crna Gora je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između EUREKA Sekretarijata i zemalja članica EUREKA inicijative 2012. godine postala punopravna članica evropske EUREKA mreže za finansiranje tržišno orijentisanih projekata istraživanja i razvoja. Programom se posebno podstiču mala i srednja preduzeća na saradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih i inovativnih aktivnosti, kao i na ulaganje u istraživanja i razvoj radi jačanja njihovog inovacionog kapaciteta. Rezultat EUREKA projekta mora biti novi proizvod ili tehnologija u proizvodnji; programski sistem; soj; sorta; bitno poboljšanje postojećeg proizvoda i tehnologije, prototip; nove metode; novi genetski materijal i slično.

Predmet: Sufinansiranje projekata saradnje istraživačkih ustanova i preduzeća iz Crne Gore koji se odnose na učešće ovih ustanova/preduzeća u svojstvu koordinatora ili partnera na EUREKA projektima.

Prioritetne/tematske oblasti: Sve tematske oblasti – primjenjuje se bottom up pristup, odnosno odozdo prema gore, što znači da podnosioci prijava određuju tematsku oblast projekta u saradnji sa partnerima u konzorcijumu. Prednost pri izboru će imati projekti koji imaju usklađen program istraživanja sa Strategijom pametne specijalizacije i/ili Strategijom naučnoistraživačke djelatnosti, kao i drugim strategijama koje uređuju oblast inovacione djelatnosti.

Ukupan budžet: 120.000 eura, i to: 90.000 eura za tekuće projekte i 30.000 eura za nove projekte

Iznos podrške po pojedinačnom projektu: Za projekte koji će stupiti na snagu tokom godine u kojoj se odobrava finansiranje, Ministarstvo će nosiocu projekta iz Crne Gore odobriti iznos do 15.000 € (za jednu istraživačku godinu).

Opravdani troškovi:

 • Srednja i sitna oprema;
 • Razvojne usluge;
 • Troškovi putovanja;
 • Ostali razvojni troškovi.

Vrsta podrške: Prema vrsti, podrška koja se dodjeljuje za EUREKA projekte u slučaju da se radi o subjektima koji obavljaju privrednu/ekonomsku djelatnost, bez obzira na njihov pravni status i način na koji se finansiraju, vršiće se pod režimom de minimis pomoći (državna pomoć male vrijednosti), te će ovi korisnici biti u obavezi da postupaju u skladu sa Pravilnikom o listi pravila državne pomoći („Službeni list CG“, broj 35/14, 02/15, 38/15, 20/16, 33/20, 38/20, 130/20 i 44/21) i dužni su da postupaju u skladu sa odredbama iz zakonskih akata kojima se ova oblast uređuje. Ukupan iznos pomoći male vrijednosti (de minimis) koja se dodjeljuje jednom korisniku ne smije kumulativno prelaziti 200.000 eura tokom bilo kojeg perioda od tri fiskalne godine. Popunjen Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti potrebno je dostaviti Ministarstvu.

Uslovi za prijavljivanje:

 •  Na konkurs se mogu prijaviti naučnoistraživačke ustanove i privredna društva iz Crne Gore upisana u Registar inovacione djelatnosti;
 • Partneri moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje sa statusom punopravnog članstva u EUREKA programu;
 • Rezultat projekta mora biti novi proizvod ili tehnologija u proizvodnji; programski sistem; soj; sorta; bitno poboljšanje postojećeg proizvoda i tehnologije, prototip; nove metode; novi genetski materijal i slično;
 • Usklađenost programa istraživanja sa Strategijom pametne specijalizacije, Strategijom naučnoistraživačke djelatnosti i prioritetnim oblastima istraživanja Ministarstva nadležnog za poslove nauke;
 • Stepen inovativnosti projekta;
 • Kvalitet i originalnost istraživačkog pristupa;
 • Mogućnost transfera znanja; i
 • Pristup novim tržištima.

Bliži uslovi za izbor projekata:

Na osnovu međunarodno preuzete obaveze potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između EUREKA Sekretarijata i zemalja članica EUREKA inicijative, Crna Gora je prihvatila i utvrđenu PAM  – Metodologiju ocjenjivanja EUREKA projekata, koja sadrži 19 centralnih kriterijuma ocjenjivanja. Svi oni se odnose na oblasti od značaja za uspješan završetak inovativnog projekta visoke tehnologije sa komercijalnim uticajem. Neki od kriterijuma moraju se ocijeniti na osnovu informacija vezanih za svakog pojedinačnog partnera, dok se drugi odnose na ukupan projekat ili partnerstvo i moraju se ocijeniti samo na nivou projekta. Svaki od 19 kriterijuma se boduje sa maksimalno 10 bodova, te zbir najviše ostvarenih bodova po svakom kriterijumu, može biti najviše 190 bodova. Minimalan broj bodova da bi projekat bio uvršten na rang listu pozitivno ocijenjenih projekata predloženih za sufinansiranje je 130.

19 centralnih kriterijuma za ocjenjivanje grupisani su sljedeći način:

 • Ključni kriterijumi;
 • Osnovni kriterijumi ocjenjivanja;
 • Tehnologija i kriterijumi inovacija;
 • Tržište i kriterijumi konkurentnosti.

Više o samim kriterijumima ocjenjivanja – PAM EUREKA, možete pronaći na project-assessment-methodology.pdf  

Ministarstvo ekonomskog razvoja će za ocjenu projektnih prijava angažovati po dva nezavisna eksperta sa Liste nezavisnih eksperata sačinjene u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za imenovanje eksperata i postupku ocjene inovacionih programa i projekata  („Službeni list CG“, broj 107/21). U slučaju kada se ocjene dva nezavisna eksperta razlikuju, Ministarstvo će projektnu prijavu dostaviti trećem nezavisnom evaluatoru, radi individualnog ocjenjivanja.

Dodjela sredstava po ovoj tački Konkursa vršiće se po redosljedu sa rang liste i u skladu sa raspoloživim budžetom.

Sadržaj prijave projekta:

 • Zahtjev za sufinansiranje EUREKA projekta (preuzeti ovdje);
 • Prijavu EUREKA projekta na crnogorskom jeziku (Obrazac prijave projekta preuzeti ovdje);
 • CV rukovodioca projekta (preuzeti ovdje);
 • Saglasnost rukovodioca ustanove (preuzeti ovdje);
 • CV članova projektnog tima (preuzeti ovdje);
 • Izjavu o usklađenosti sa uslovima Konkursa (formu preuzeti ovdje);
 • Sklopljeni ugovor o konzorcijumu partnera na projektu;
 • Dokaz o obezbijeđenom sufinansiranju (ukoliko postoji);
 • Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti  (u slučaju da se radi o subjektima koji obavljaju privrednu/ekonomsku djelatnost) – preuzeti ovdje; i
 • Originalni obrazac za prijavu EUREKA projekata (EUREKA Application Form preuzeti ovdje).

EUREKA Vodič za Obrazac za prijavu EUREKA projekata (EUREKA Application Form Guidelines) možete preuzeti ovdje.

Za tekuće projekte:

 • Godišnji/Završni izvještaj o realizaciji EUREKA projekta (formu mozete preuzeti ovdje)

Rok za realizaciju projekata: Trajanje predloženih projekata je do 3 godine.

Rok za dostavljanje projektnih prijava: Prijave na Konkurs potrebno je dostaviti najkasnije do 16. novembra 2021. godine do 14.00 časova.

Način prijavljivanja: Popunjen i potpisan Prijavni obrazac uz propratnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom štampanom primjerku u originalu i u elektronskoj formi (CD ili USB) na adresu Ministarstva ekonomskog razvoja: Rimski trg br. 46, 81 000 Podgorica.

Više detalja o EUREKA programu dostupni su na zvaničnoj web stranici: http://www.eurekanetwork.org

Kontakt osoba: dr Ivan Tomović, tel. 020 482 317, mail: ivan.tomovic@mek.gov.me

Stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska

Predmet: Stimulisanje pravnih ili fizičkih lica iz Crne Gore koja su u 2021. godini zaštitili svoj pronalazak patentom u zemlji ili inostranstvu ili su pokrenula proces međunarodne/evropske zaštite pronalaska kod WIPO/EPO.

Cilj: Podsticanje konkurentnosti privrednih društava u Crnoj Gori kroz zaštitu intelektualne svojine u zemlji ili inostranstvu, kao i fizičkih lica koja obavljaju inovacionu djelatnost (pronalazači ili inovatori) da zaštite svoj pronalazak patentom kako bi pristupili daljem ispitivanju pronalaska, poput ispitivanja u laboratorijskim uslovima, izradi prototipa i daljim fazama razvoja pronalaska koji vode eventualnoj komercijalizaciji i plasmanu na domaće ili međunarodno tržište.

Predmet pronalaska koji se štiti patentom može biti proizvod, kao npr. uređaj, supstanca, kompozicija ili postupak u skladu sa članom 5 Zakona o patentima („Službeni list CG“, br. 42/2015 i 2/2017).

 Konkurs za sufinansiranje ove namjene sadrži dvije kategorije:

a. Podršku autorima pronalazaka koji su pronalazak zaštitili patentom u zemlji ili inostranstvu; i

b. Podršku autorima pronalazaka za međunarodnu/evropsku zaštitu pronalaska kod WIPO/EPO.

Ukupan iznos podrške za ove namjene u 2021. godini je 15.000 eura.

Vrsta podrške: Prema vrsti, podrška koja se dodjeljuje za ovu programsku liniju u slučaju da se radi o subjektima koji obavljaju privrednu/ekonomsku djelatnost, bez obzira na njihov pravni status i način na koji se finansiraju, vršiće se pod režimom de minimis pomoći (državna pomoć male vrijednosti), te će ovi korisnici biti u obavezi da postupaju u skladu sa Pravilnikom o listi pravila državne pomoći („Službeni list CG“, broj 35/14, 02/15, 38/15, 20/16, 33/20, 38/20, 130/20 i 44/21) i dužni su da postupaju u skladu sa odredbama iz zakonskih akata kojima se ova oblast uređuje. Ukupan iznos pomoći male vrijednosti (de minimis) koja se dodjeljuje jednom korisniku ne smije kumulativno prelaziti 200.000 eura tokom bilo kojeg perioda od tri fiskalne godine. Popunjen Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti potrebno je dostaviti Ministarstvu.

a. Podrška autorima pronalazaka koji su pronalazak zaštitili patentom u zemlji ili inostranstvu

Na Konkurs se mogu prijaviti pravna ili fizička lica iz Crne Gore koja su tokom 2021. godine zaštitili svoj pronalazak patentom u zemlji ili inostranstvu.

PRIJAVNI FORMULAR sadrži:

 1. Podatke o Podnosiocu prijave – autoru pronalaska (nosiocu prava);
 2. Podatke o zaštićenom pronalasku (naziv, kratak opis pronalaska, samoprocjena tehnološke spremnosti, primjena/tržišni potencijal);
 3. Planirane aktivnosti na razvoju i komercijalizaciji uz obrazloženje sredstava; i
 4. Spisak obavezne dokumentacije, koju je potrebno priložiti uz Prijavni formular.

Prijavni formular možete preuzeti  ovdje

Obrazac za biografiju podnosioca prijave možete preuzeti  ovdje

Opravdani troškovi i iznos podrške:

 1. Troškovi nacionalne zaštite pronalaska patentom do 100 €;
 2. Troškovi razvoja pronalaska do 3.000 €, od čega za aktivnosti promocije na
  međunarodnim sajmovima, konferencijama i sličnim događajima u Evropi (putni
  troškovi, troškovi smještaja i troškovi promotivnog materijala) do 1.500 €.

Iznos sredstava podrške Ministarstva biće određen u zavisnosti od:

 • Visine troškova postupka za zaštitu pronalaska patentom u zemlji ili inostranstvu; i
 • Predloženog plana ulaganja odobrenih sredstava u dalji razvoj pronalaska.

b. Podrška autorima pronalazaka za međunarodnu/evropsku zaštitu pronalaska kod WIPO/EPO

Na konkurs se mogu prijaviti pravna i fizička lica iz Crne Gore koja
su, nakon podnošenja prijave Ministarstvu ekonomskog razvoja, za isti pronalazak 2021. godini podnijela zahtjev ili namjeravaju da podnesu zahtjev Međunarodnom patentnom birou WIPO (Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu) ili Evropskom patentnom zavodu (EPO).

PRIJAVNI FORMULAR sadrži:

 1. Podatke o Podnosiocu prijave – autoru pronalaska;
 2. Podatke o pronalasku (naziv, kratak opis pronalaska, samoprocjena tehnološke spremnosti, primjena/tržišni potencijal); i
 3. Spisak obavezne dokumentacije, koju je potrebno priložiti uz Prijavni formular. 

Prijavni formular možete preuzeti  ovdje

Obrazac za biografiju podnosioca prijave možete preuzeti  ovdje

Opravdani troškovi i iznos podrške:

Visina sredstava podrške Ministarstva biće određena u zavisnosti od visine utvrđenih troškova za prijavu patenta kod WIPO/EPO.

Podnosilac prijave može ostvariti pravo na sredstva iz ove tačke Konkursa po osnovu najviše dvije prijave godišnje, bez obzira na kategoriju za koju se prijavljuje.

Proces evaluacije će sprovoditi tročlana komisija koju će imenovati Ministarstvo ekonomskog razvoja, a koja će administrativno provjeravati ispunjenost uslova za učešće na Konkursu i status prijave patenta te će, na osnovu toga, donositi preporuku Ministarstvu o visini sufinansiranja. Dodjela sredstava vršiće se po redosljedu primljenih prijava i u skladu sa raspoloživim budžetom za ove namjene. Prednost pri izboru za podtačku a imaće Podnosilac prijave koji prikaže vlastito učešće u sufinansiranju razvoja patenta, dok će za podtačku b prednost imati podnosilac prijave koji je već pokrenuo zaštitu prema WIPO/EPO.

Konkursna dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavni formular:

 • Dokaz o autorstvu patenta (npr. kopija Isprave o patentu);
 • Dokaz o crnogorskom državljanstvu (kopija lične karte ili pasoša za fizičko lice), odnosno Izvod iz CRPS (za pravno lice);
 • Dokaz o visini troškova postupka za zaštitu pronalaska (kopija uplatnica);
 • Dokaz ukoliko je patent već komercijalizovan/analizu tržišta;
 • Dokaz o obezbijeđenom sufinansiranju (ukoliko postoji);
 • Dodatna dokumentacija koju autor pronalaska (nosilac prava) procjeni da je od koristi prilikom procjene prijave (fotografija prototipa patenta/inovativnog rješenja, kratka biografija pronalazača, linkovi prezentacija koje se odnose na patent/tehnologiju, promotivni materijali, katalozi, dokaz o podnešenom zahtjevu za suštinsko ispitivanje patenta i slično)
 • Izvod iz Registra prijava za patente Ministarstva ekonomskog razvoja;
 • Kopija Uvjerenja o pravu prvenstva (za međunarodnu/evropsku zaštitu pronalaska kod WIPO/EPO);
 • Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti  (u slučaju da se radi o subjektima koji obavljaju privrednu/ekonomsku djelatnost).

  
Napomene:

Neće biti razmatrane Prijave za stimulisanje zaštite i razvoja pronalazaka koje su finansirane ili se sufinansiraju kroz neki od postojećih ili prethodno realizovanih programa podrške Ministarstva.

Troškovi postupka za zaštitu pronalaska patentom ne obuhvataju troškove advokatskih usluga, konsultantskih usluga i usluga prevođenja.

Ukoliko je Podnosilac prijave fizičko lice koje se prijavljuje ispred grupe pronalazača, potrebno je da isti dostavi Ministarstvu pisano odobrenje ostalih članova grupe za podnošenje zahtjeva Ministarstvu.

Podršku koja se odnosi na troškove razvoja pronalaska kroz aktivnosti promocije na međunarodnim sajmovima, konferencijama i sličnim događajima u Evropi, Podnosilac prijave može ostvariti po osnovu samo jedne prijave godišnje.

Izjavu o sufinansiranju troškova razvoja pronalaska, ovjerenu kod notara (ako je primjenljivo, preuzeti ovdje).

Podnosioci prijava koji su ostvarili pravo na troškove razvoja pronalaska kroz aktivnosti promocije na međunarodnim sajmovima, konferencijama i sličnim događajima kroz različite instrumente ministarstava nadležnih za inovacije i nauku u proteklih pet godina ne mogu ostvariti pravo po ovoj tački Konkursa za istu kategoriju troškova.

Podnosilac prijave koji je ostvario sredstva po ovoj tački Konkursa za razvoj pronalaska ili za međunarodnu/evropsku prijavu patenta prema WIPO i EPO u obavezi je da na osnovu realizacije istih dostavi Izvještaj Ministarstvu uz prateće dokaze o utrošku sredstava, najkasnije do 01. marta 2022. godine.

Rok za dostavljanje projektnih prijava: 16. novembar 2021. godine

Način dostavljanja projektnih prijava: Popunjen i potpisan Prijavni obrazac uz propratnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom štampanom primjerku u originalu i u elektronskoj formi (CD ili USB) na adresu Ministarstva ekonomskog razvoja, Rimski trg br. 46, 81 000 Podgorica.

Kontakt osobaVuk Ždralević, tel.020 482 316, e-mail: vuk.zdralevic@mek.gov.me

Sufinansiranje aktivnosti namijenjenih podsticanju inovacione kulture  

Predmet: Podrška aktivnostima koje se odnose na aktivno podsticanje inovacione kulture u Crnoj Gori, putem organizacije takmičenja inovativnih ideja, kampova za intenzivne obuke inovativnih startap timova („bootcamps“), hakatona, motivacionih i sličnih događaja, kreiranja digitalnih alatki i drugih aktivnosti podrške inovacionoj djelatnosti.

Cilj: Cilj je da putem ovog segmenta utiče na percepciju inovacija kao šanse za kreiranje ili unapređenje poslovanja; doprinese prepoznavanju kvalitetnih inovativnih ideja, njihovoj afirmaciji i približavanju realizaciji; razvijanju vještina mladih ljudi, potrebnih u procesu inovacija; afirmaciji kreativnosti i inovativnosti u obrazovanju i sticanju poslovnog iskustva; povezivanju timova radi upotpunjavanja vještina i znanja potrebnih u procesu inovacija i slično. Stoga, aktivnosti treba da imaju jasno definisan cilj, program i rezultate, a u njihovoj realizaciji je poželjno da učestvuju organizacije iz Crne Gore u saradnji s partnerima iz razvijenijih inostranih inovacionih ekosistema.

Prioritetne/tematske oblasti: Sve tematske oblasti – primjenjuje se bottom up pristup, odnosno odozdo prema gore, što znači da podnosioci prijava određuju tematsku oblast projekta.

Ukupan budžet: 15.000 eura

Podnosilac prijave može ostvariti pravo na sredstva iz ove tačke konkursa u iznosu do 2.000 €. 

Opravdani troškovi:

 • Troškovi osoblja angažovanog na projektu;
 • Materijalni troškovi; i
 •  Putni troškovi.

Vrsta podrške: Prema vrsti, podrška koja se dodjeljuje za ovu programsku liniju u slučaju da se radi o subjektima koji obavljaju privrednu/ekonomsku djelatnost, bez obzira na njihov pravni status i način na koji se finansiraju, vršiće se pod režimom de minimis pomoći (državna pomoć male vrijednosti), te će ovi korisnici biti u obavezi da postupaju u skladu sa Pravilnikom o listi pravila državne pomoći („Službeni list CG“, broj broj 35/14, 02/15, 38/15, 20/16, 33/20, 38/20, 130/20 i 44/21 i dužni su da postupaju u skladu sa odredbama iz zakonskih akata kojima se ova oblast uređuje. Ukupan iznos pomoći male vrijednosti (de minimis) koja se dodjeljuje jednom korisniku ne smije kumulativno prelaziti 200.000 eura tokom bilo kojeg perioda od tri fiskalne godine. Popunjen Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti potrebno je dostaviti Ministarstvu.

Uslovi za prijavljivanje:

 1. Ustanova/organizacija koja se prijavljuje na ovu tačku konkursa mora biti registrovana u Crnoj Gori
 2. Prije potpisivanja ugovora, Podnosilac prijave je obavezan da se upiše u Registar inovacione djelatnosti.

Bliži kriterijumi za izbor projekata:

 • Kvalitet i sprovodljivost plana aktivnosti (50 bodova);
 • Iskustvo nosioca programa i uključenog tima u sličnim aktivnostima (30 bodova);
 • Efekat na unapređenje inovacione kulture u crnogorskom društvu (20 bodova).

Proces evaluacije će se sprovoditi u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za imenovanje eksperata i postupku ocjene inovacionih programa i projekata („Službeni list CG“, broj 107/21). Ministarstvo će posebnim Rješenjem propisati način evaluacije i imenovati eksperte, a u skladu sa navedenim kriterijumima u ovom konkursu.

Dodjela sredstava po ovoj tački Konkursa vršiće se po redoslijedu sa rang liste i u skladu sa raspoloživim budžetom.

Sadržaj prijave:

 • Prijavni formular možete preuzeti  ovdje 
 • Obrazac saglasnosti rukovodioca ustanove za podnošenje prijave  ovdje
 • Obrazac okvirnog finansijskog plana  ovdje
 • Obrazac za biografiju rukovodioca programa  ovdje
 • Obrazac za biografije članova tima  ovdje
 • Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti  ovdje

Trajanje podržanih aktivnosti: do 12 mjeseci

Ustanova/organizacija – podnosilac zahtjeva može ostvariti sredstva po osnovu najviše jedne prijave u toku tekuće godine konkursa.

Rok za dostavljanje projektnih prijava: 16. novembar 2021. godine

Način dostavljanja projektnih prijava: Popunjen i potpisan Prijavni obrazac uz propratnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom štampanom primjerku u originalu i u elektronskoj formi (CD ili USB) na adresu Ministarstva ekonomskog razvoja: Rimski trg br. 46, 81 000 Podgorica.

Kontakt osobaVuk Ždralević, tel.020 482 316, e- mail: vuk.zdralevic@mek.gov.me

Sufinansiranje realizacije edukativnih programa (ljetnjih i zimskih škola za studente i mlade profesionalce) u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore

Predmet: Podrška aktivnostima koje se odnose na realizaciju intenzivnih edukativnih programa za studente i mlade istraživače i profesionalce u tekućoj godini konkursa, poput ljetnjih i zimskih škola, u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore.

Cilj: Cilj je da se putem ovog segmenta konkursa angažuju istaknuti profesionalci, naučnici, inovatori i/ili preduzetnici iz zemlje i svijeta, koji bi u strukturiranom obliku, za vrijeme kratkog, ali intenzivnog perioda edukacije (7-15 dana) mogli da doprinesu podizanju nivoa znanja i vještina mladih ljudi (studenata, mladih istraživača i profesionalaca). Programi treba da se odnose na aktuelne i perspektivne naučne i tehnološke oblasti u kojima Crna Gora treba da ubrzanom dinamikom unapređuje ljudske resurse i u kojima nacionalni obrazovni sistem još uvijek ne može da razvije potrebne vještine.

Prioritetne/tematske oblasti: u skladu sa strateškim dokumentima u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore

Ukupan budžet: 10.000 eura

Iznos podrške po pojedinačnoj prijavi: Podnosilac prijave može ostvariti pravo na sredstva iz ove tačke konkursa u iznosu do 7.500 €.

Opravdani troškovi:

 • Troškovi osoblja angažovanog na projektu;
 • Materijalni troškovi; i
 • Putni troškovi.

Vrsta podrške: Prema vrsti, podrška koja se dodjeljuje za ovu programsku liniju u slučaju da se radi o subjektima koji obavljaju privrednu/ekonomsku djelatnost, bez obzira na njihov pravni status i način na koji se finansiraju, vršiće se pod režimom de minimis pomoći (državna pomoć male vrijednosti), te će ovi korisnici biti u obavezi da postupaju u skladu sa Pravilnikom o listi pravila državne pomoći („Službeni list CG“, broj broj 35/14, 02/15, 38/15, 20/16, 33/20, 38/20, 130/20 i 44/21) i dužni su da postupaju u skladu sa odredbama iz zakonskih akata kojima se ova oblast reguliše. Ukupan iznos pomoći male vrijednosti (de minimis) koja se dodjeljuje jednom korisniku ne smije kumulativno prelaziti 200.000 eura tokom bilo kojeg perioda od tri fiskalne godine. Popunjen Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti potrebno je dostaviti Ministarstvu.

Uslovi za prijavljivanje:

 1. Ustanova/organizacija koja se prijavljuje na ovu tačku konkursa mora biti registrovana u Crnoj Gori.
 2. Prije potpisivanja ugovora, Podnosilac prijave je obavezan da se upiše u Registar inovacione djelatnosti.

Bliži uslovi za izbor projekata:

 • Kvalitet programa edukacije, uključujući vodeće predavače (30 bodova);
 • Plan realizacije programa (25 bodova);
 • Iskustvo nosioca programa i uključenog tima u realizaciji sličnih aktivnosti (20 bodova);
 • Povezanost sa Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore 2019-2024 i efekat na unapređenje vještina u prepoznatim prioritetnim S3 oblastima (25 bodova).

Proces evaluacije će se sprovoditi u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za imenovanje eksperata i postupku ocjene inovacionih programa i projekata („Službeni list CG“, broj 107/21). Ministarstvo će posebnim Rješenjem propisati način evaluacije i imenovati eksperte, a u skladu sa navedenim kriterijumima u ovom konkursu.

Dodjela sredstava po ovoj tacki Konkursa vrsice se po redosljedu sa rang liste i u skladu sa raspolozivim budzetom.

Sadržaj prijave:

Prijava za realizaciju edukativnog programa treba da sadrži sljedeća dokumenta:

 • Prijavni obrazac (preuzeti ovdje);
 • CV rukovodioca aktivnosti programa (preuzeti ovdje);
 • CV svih predavača u okviru Programa (preuzeti ovdje);
 • Saglasnost rukovodioca organizacije/ Nosioca aktivnosti na podnošenje prijave (preuzeti ovdje);
 • Izjavu partnera o namjeri učešća u projektu i odgovornosti koju preuzima;
 • Dokaz o obezbijeđenom sufinansiranju (ukoliko postoji); i
 • Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti (u slučaju da se radi o subjektima koji obavljaju privrednu/ekonomsku djelatnost ovdje).

Trajanje podržanih aktivnosti: do 12 mjeseci

Podnosilac zahtjeva (ustanova/organizacija) može ostvariti pravo na sufinansiranje aktivnosti koje se odnose na ovu tačku Konkursa, najviše po osnovu jedne prijave u toku tekuće godine konkursa.

Rok za prijavljivanje: 16. novembar 2021. godine

Način prijavljivanja: Popunjen i potpisan Prijavni obrazac uz propratnu dokumentaciju potrebno je dostaviti je dostaviti u jednom štampanom primjerku u originalu i u elektronskoj formi (CD ili USB) na adresu Ministarstva ekonomskog razvoja: Rimski trg br. 46, 81 000 Podgorica.

Kontakt osoba: Milica Lakčević, tel. 020 482 317, mail: milica.lakcevic@mek.gov.me

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr