OGLAŠIVAČ: Fond za inovacije

Javni poziv za dodjelu inovacionih vaučera

FOND ZA INOVACIJE CRNE GORE objavljuje JAVNI POZIV ZA DODJELU INOVACIONIH VAUČERA

Na osnovu člana 12 Zakona o inovacionoj djelatnosti („Službeni list CG“, broj 82/20), Zaključka Vlade Crne Gore br. 04-1111/2 od 03. marta 2022. godine kojim je Vlada dala saglasnost na Plan rada Fonda za inovacije Crne Gore i godišnji finansijski plan za 2022. godinu i Operativnogprograma za implementaciju Strategije pametne specijalizacije 2021-2024 s Akcionim planom 2021-2022.

Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela inovacionih vaučera (u daljem tekstu: vaučeri) čija je osnovna namjena prenos znanja od strane naučnoistraživačke zajednice na mikro, mala i srednja preduzeća (u daljem tekstu: MMSP) kojima je to znanje potrebno za unapređenje poslovanja i inovacionog potencijala. Vaučeri su jednostavan, brz i efikasan finansijski podsticaj namijenjen MMSP sa ciljem da se podigne nivo inovativnosti svojih proizvoda i unaprijedi konkurentnost na tržištu koristeći specijalizovane usluge naučnoistraživačkih ustanova (u daljem tekstu: NIU). Javni poziv usklađen je sa prioritetnim oblastima utvrđenim u Strategiji pametne specijalizacije Crne Gore (2019–2024). Prioritetne oblasti utvrđene Strategijom su:

 • Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane;
 • Energija i održiva životna sredina;
 • Održivi i zdravstveni turizam; i
 • Informaciono-komunikacione tehnologije kao horizontalni sektor.

Strategija pametne specijalizacije Crne Gore (2019-2024) dostupna je na sljedećem linku: https://fondzainovacije.me/wp-content/uploads/2022/03/StrategijapametnespecijalizacijeCrneGore2019-2024.pdf

Ciljevi Javnog poziva

Ciljevi Javnog poziva su:

– jačanje kapaciteta MMSP za istraživanje, razvoj i inovacije kroz podsticanje saradnje sa NIU u cilju razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, sa naglaskom na komercijalizaciju istih;

– pružanje stručne pomoći MMSP-ovima i stimulisanje saradnje MMSP i NIU u vidu korišćenja stručnih tehničkih znanja za potrebe razvoja svojih inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija;

– podrška stvaranju kapaciteta MMSP za uključivanje u proces rasta na nacionalnim i međunarodnim tržištima;

– unapređenje inovativnosti MMSP.

Iznos finansiranja za inovacioni vaučer

Fond za inovacije je za ovaj Javni poziv opredijelio sredstva u ukupnom iznosu od 100.000 eura za sufinansiranje inovacionih vaučera na period realizacije od 6 mjeseci. Jednim vaučerom može se pokriti najviše 80% ukupnih troškova usluge koju pruža naučnoistraživačka ustanova i može iznositi maksimalno 8.000 EUR, uključujući porez na dodatu vrijednost (PDV). Oba ograničenja se primjenjuju istovremeno. Korisnik vaučera u obavezi je da sufinansira preostali iznos ukupnih troškova usluge – minimum 20% ukupnog iznosa fakture koja uključuje PDV. Najmanje 70% dostupnog budžeta Fonda za ovaj Javni poziv biće opredijeljeno za Prijave koje spadaju u gore navedene prioritete Strategije pametne specijalizacije, dok će najviše 30% biti opredijeljeno za sve ostale oblasti. Podrška koja se dodjeljuje putem inovacionih vaučera subjektima koji obavljaju privrednu djelatnost, vršiće se pod režimom de minimis pomoći (državna pomoć male vrijednosti), te ukupan iznos pomoći koju je država dodjelila jednom korisniku kroz različite programe podrške ne smije kumulativno prelaziti 200.000 eura tokom prethodne tri fiskalne godine.

Uslovi za učešće u javnom pozivu

Na Javni poziv mogu se prijaviti MMSP osnovana kao pravna lica na način kako je to definisano važećim Zakonom o privrednim društvima (“Sl. list CG”, br. 06/02 i “Sl. list CG”, br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11), kao i Zakonom o računovodstvu (“Sl. list CG”, br. 52/2016), registrovana u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore (CRPS) sa sjedištem u Crnoj Gori i u većinskom privatnom vlasništvu, pri čemu udio vlasništva velikog privrednog društva ne smije biti veći od 10%. Na Javni poziv mogu se prijaviti i novoosnovana preduzeća koja prema podacima prikazanim u CRPS-u u trenutku razmatranja prijave za vaučere nijesu klasifikovana kao MMSP. U ovom slučaju, potrebno je dostaviti presječne finansijske iskaze – bilans stanja i bilans uspjeha od trenutka osnivanja preduzeća, pa zaključno sa posljednjim završenim mjesecom, kako bi se na osnovu istih utvrdilo da li preduzeće pripada segmentu MMSP. Ukoliko bi se dogodilo da isto preduzeće, na osnovu završnog godišnjeg bilansa za prvu godinu poslovanja, bude zvanično klasifikovano kao veliko preduzeće, u obavezi je da izvrši povrat dodijeljenog vaučera u cjelokupnom iznosu istog. Jedan Podnosilac prijave može dobiti najviše jedan inovacioni vaučer po osnovu ovog Konkursa. Podnosioci prijave koji zadovoljavaju kriterijume mogu da zatraže stručne usluge u okviru vaučera kod licenciranih naučnoistraživačkih ustanova kao prihvatljivih pružaoca usluga.Listu licenciranih NIU možete preuzeti OVDJE

Lista licenciranih NIU ažurirana je na dan 30.03.2022. godine od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. Promjene u gore pomenutoj listi objavljuju se na sajtu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Prihvatljive usluge

Vaučeri se mogu koristiti za transfer naučnog, inovativnog, tehnološkog znanja ili za rješavanje tehničko/tehnološkog problema koje preduzeće odredi.Sljedeće usluge su prihvatljive za podršku kroz ovaj Javni poziv:

Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga;

 • Dokaz koncepta;
 • Studija izvodljivosti;
 • Proizvodnja laboratorijskog prototipa;
 • Izrada demonstracionog prototipa;
 • Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);
 • Validacija tehnologije;
 • Validacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
 • Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda).

Inovacioni vaučeri ne mogu se koristiti za:

 • Izradu poslovnih planova i ekonomskih procjena;
 • Prodajne aktivnosti;Izradu web sajtova ili mobilnih aplikacija, koji ne rješavaju neki tehnološki problem;
 • Aktivnosti istraživanja i analize tržišta;
 • Nekonsultantske usluge koje su već dostupne na tržištu (ISO standardizacija, tehnički atesti…);
 • Aktivnosti koje se već finansiraju u okviru nekog drugog programa ili od strane drugog privrednog društva;
 • Putovanja i konferencije;
 • Kupovinu opreme.

Period realizacije inovacionih vaučera

Dodijeljeni inovacioni vaučer mora biti iskorišćen od strane Korisnika u periodu do šest (6) mjeseci od datuma potpisivanja ugovora između Fonda i Korisnika vaučera.

Sadržaj prijave

Prijava za inovacioni vaučer sastoji se iz tri dijela:

 • Prijavni obrazac za inovacioni vaučer popunjen i podnešen od strane Podnosioca prijave (postavljen kao PDF dokument na portalu Fonda);
 • Finansijska ponuda od strane Pružaoca usluge, koja se odnosi na predmet zahtjeva za pružanje naučnoistraživačke usluge (postavljen kao PDF dokument na portalu Fonda);
 • Prihvatanje odredbi i uslova programa inovacionih vaučera (potvrđuje se na portalu Fonda).

Neophodno je da finansijska ponuda od strane Pružaoca usluge sadrži sljedeće elemente:

 • Specifikaciju tehničkog problema za zahtijevanu uslugu;
 • Naziv naučnoistraživačke ustanove (predloženog Pružaoca usluge) i kontakt osobu odgovornu za obradu i izvršenje zahtijevane usluge;
 • Ukupni trošak usluge sa PDV-om, koji treba biti predstavljen kao odvojeni trošak ukoliko je naučnoistraživačka ustanova u sistemu PDV-a;
 • Troškove usluge razložene u tri kategorije:
 • Troškovi za ljudske resurse 1 Pružaoca usluge, koji uključuju imena angažovanih lica i vrijeme trajanja njihovog angažovanja;
 • Troškovi za utrošeni materijal;
 • Troškovi za korišćenje / iznajmljivanje opreme;
 • Broj dana za realizaciju tražene usluge;
 • Vremensku validnost ponude (najmanje 30 dana od datuma naznačenog na finansijskoj ponudi).

Potrebno je da finansijska ponuda bude potpisana od strane zvaničnog zakonskog predstavnika Pružaoca usluge.

U datom periodu pružanja usluge, osoba koja pruža uslugu može biti angažovana na više projekata istovremeno, s tim da ukupan broj dana angažovanja na svim projektima ne može biti veći od 132 dana za period od 6 mjeseci (6 mjeseci x 22 radna dana mjesečno). Fond za inovacije će odbiti finansijsku ponudu koja nije u skladu sa ovom smjernicom.

Način prijavljivanja

Prijava za vaučer podnosi se putem portala Fonda u elektronskom obliku. Prije nego što pristupi procesu prijave za vaučer, potrebno je da se Podnosilac prijave registruje na portal Fonda, koji je dostupan na sljedećem linku: www.programifonda.me. Zahtjev za registraciju se automatski odobrava, nakon čega Podnosilac prijave dobija neophodne pristupne kredencijale za prijavljivanje na portal Fonda. Po završetku registracije, Podnosilac prijave može podnijeti Prijavu putem portala Fonda. Prijava se podnosi kao set dokumenata popunjenih u skladu sa uputstvima navedenim u Priručniku programa inovacionih vaučera i dokumentima za prijavu u okviru Javnog poziva. Nakon što Podnosilac prijave popuni prijavni obrazac za inovacioni vaučer, postavi finansijsku ponudu i prihvati uslove Programa inovacionih vaučera, potrebno je da klikne na dugme PODNESI ZAHJTEV kako bi Prijava bila uspješno podnijeta.

Pregled i proces odobravanja vaučera

Proces odobravanja vaučera se vrši unutar Fonda. Fond obavještava svakog Podnosioca prijave o ishodu, u roku od sedam (7) radnih dana od datuma podnošenja Prijave. Inovacioni vaučeri će biti odobravani po hronološkom redoslijedu pristizanja prijava, počevši od datuma objavljivanja Javnog poziva, a zaključno sa trenutkom utroška opredijeljenih sredstava u okviru ovog Javnog poziva.

Nakon podnošenja Prijave za dodjelu vaučera, Fond će sprovesti provjeru svake Prijave koja podrazumijeva:

 • Zadovoljenje formalnih uslova za prihvatanje prijave;
 • Ispunjenje kriterijuma koji se odnose na usluge koje se finansiraju, kao i onih koji se odnose na pružaoce usluga;
 • Ispravnost finansijske ponude;
 • Provjeru pripadnosti usluge priorotetnim oblastima u okviru Strategije pametne specijalizacije Crne Gore.

Ukoliko su svi kriterijumi zadovoljeni, Fond će Podnosiocu prijave odobriti vaučer, poslati mu obavještenje u vidu zvaničnog dopisa i dostaviti odgovarajući ugovor na potpisivanje. Podnosioci prijave čije su Prijave odbijene će o istom biti obaviješteni putem elektronske pošte, uz nedvosmisleno navođenje razloga odbijanja. Podnosilac prijave može podnijeti novu ispravnu/ispravljenu prijavu, bez obzira na razlog zbog kojeg mu je prethodno podnesena Prijava bila odbijena.

Rok za prijavljivanje

Javni poziv za dodjelu inovacionih vaučera sprovodi se kao otvoreni postupak, odnosno do utroška opredijeljenih sredstava. Prijave se obrađuju i odobravaju prema vremenskom redoslijedu prijema istih na portalu Fonda, te se istim redoslijedom i dodjeljuju vaučeri u zavisnosti od ishoda vrijednovanja prijava. Prijavu za inovacione vaučere moguće je podnijeti počev od 5. aprila 2022. godine.

Ukupan iznos opredeljenih sredstava za ovaj javni poziv iznosi 100.000 eura. Nepotpune prijave, kao i prijave koje nijesu dostavljene u elektronskom obliku preko portala Fonda za inovacije, neće biti uzete u razmatranje.

Priručnik u kojem su detaljno opisani uslovi Programa inovacionih vaučera dostupan je OVDJE

Kontakt e-mail: vauceri@fondzainovacije.me

Kontakt telefon: +382 20 653 891

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr