OGLAŠIVAČ: Fond za inovacije Crne Gore

Provjera inovativnog koncepta

Ključni ciljevi programa

 • Pružanje dokaza da su novi proces ili tehnologija ostvarljivi i da mogu imati
  komercijalnu primjenu;
 • Pružanje sigurnosti ulagačima da je proces tehnički izvodljiv i da prototip
  funkcioniše;
 • Umanjenje tehničkih i komercijalnih rizika, identifikacija najprikladnije strategije
  komercijalizacije te pokretanje zaštite intelektualne svojine;
 • Povećanje razvoja i uvođenje inovativnih proizvoda ili procesa koji su rezultat
  primijenjenih istraživačko-razvojnih aktivnosti;
 • Jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za razvoj inovacija.

Finansiranje

Najniži iznos 20.000,00 EUR;
Najviši iznos 40.000,00 EUR.
A) Maksimalan iznos državne pomoći za privatni sektor:

 • Mikro i mala preduzeća – 70%;
 • Srednja preduzeća – 60%.

B) Maksimalan iznos bespovratnih sredstava podnosiocima koji zadovoljavaju definiciju
„organizacije za istraživanje i širenje znanja” je do 90% prihvatljivih troškova projekta.

Uslovi prijavljivanja

Za ovu programsku liniju mogu se prijaviti :

 • Mikro, mala i srednja preduzeća u skladu sa definicijom u Prilogu 1. Uredbe GBER
 • Naučnoistraživačke organizacije čiji je prvenstveni cilj nezavisno sprovođenjetemeljnog istraživanja, industrijskog istraživanja ili eksperimentalni razvoj, koje su upisane u registar centara izvrsnosti, licenciranih ustanova i organizacionih jedinica koje vodi Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Podnosilac prijave se prvo registruje na portal Fonda putem linka www.programifonda.me
Zahtjev za registraciju naloga se automatski odobrava, nakon čega Podnosilac prijave
dobija potrebne akreditive putem maila. Nakon registracije, Podnosilac prijave može
podnijeti svoju Prijavu direktno na portalu.

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi plata osoblja (bruto 2) zaposlenog kod podnosioca prijave i
  novozaposlenih;
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja;
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta;
 • Troškovi instrumenata i opreme;
 • Troškovi službenih putovanja povezanih sa sprovođenjem projekta;
 • Troškovi analize tržišta, izrade studije izvodljivosti, izrade studije ili plana za
  komercijalizaciju, te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva; PDV na prihvatljive troškove za koje aplikant ne može osigurati njegov povraćaj.

Više informacija na linku Provjera inovativnog koncepta | Fond za Inovacije

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr