OGLAŠIVAČ: Fond za inovacije Crne Gore

Podsticanje inovacione kulture

Ključni ciljevi programa

 • Afirmacija inovacionog preduzetništva i izgradnja održivog ambijenta za prevođenje
  ideja u inovacije i njihovu komercijalizaciju na tržištu;
 • Jačanje inovacionih kapaciteta preduzeća u Crnoj Gori kroz promociju i
  popularizaciju inovacija i saradnje naučno-istraživačkih organizacija i privrede;
 • Podizanje svijesti o značaju inovacija za održivi razvoj;
 • Podizanje nivoa znanja i vještina u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore sa
  akcentom na naučne i tehnološke oblasti u kojima Crna Gora treba da ubrzanom
  dinamikom unapređuje ljudske resurse;

Finansiranje

Ukupan iznos finansiranja programske linije je 50.000 eura
Iznos finansiranja po projektu – do 8.000 eura

Uslovi prijavljivanja

Na Javni poziv mogu se prijaviti organizacije/ustanove koje su registrovana u Crnoj Gori
i MMSP osnovana kao pravna lica na način kako je to definisano važećim Zakonom o
privrednim društvima (“Sl. list CG”;, br. 06/02 i “Sl. list CG”;, br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11), kao i Zakonom o računovodstvu (“Sl. list CG”;, br. 52/2016), registrovana u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore (CRPS) sa sjedištem u Crnoj Gori i u većinskom privatnom vlasništvu, pri čemu udio vlasništva velikog privrednog društva ne smije biti veći od 10%.

Prijave sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se u elektronskom obliku putem
portala www.programifonda.me

Kontakt e-mail za ovaj Javni poziv u Fondu za inovacije je

E-mail: eik@fondzainovacije.me
Telefon: 020 653-052

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi osoblja angažovanog na projektu;
 • Materijalni troškovi;
 • Troškovi promocije;
 • Putni troškovi.

Rok za prijavu
08. maj – 15. jun 2023.godine

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr