OGLAŠIVAČ: Fond za invoacije Crne Gore

Vaučeri za zaštitu pronalaska

Ključni ciljevi programa

 • Stimulisanje mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) i fizičkih lica koja obavljaju
  inovacionu djelatnost (pronalazači ili inovatori) iz Crne Gore, da zaštite svoj pronalazak patentom kako bi pristupili daljem ispitivanju i razvoju, koji vode eventualnoj komercijalizaciji i plasmanu patenta na domaće ili međunarodno tržište.
 • Unapređenje konkurentnosti i inovativnosti MMSP iz Crne Gore kroz zaštitu intelektualne svojine u zemlji ili inostranstvu.
 • Jačanje inovativnosti MMSP.

Finansiranje

 • Ukupna vrijednost poziva. 20.000 €
 • Vrijednost granta i procent sufinansiranja.

Dvije kategorije vaučera

 1. Vaučer za patentnu zaštitu pronalaska u zemlji
  • Troškovi nacionalne zaštite pronalaska patentom do 200 €;
  • Troškovi razvoja pronalaska do 2.000 €.
 2. Vaučer za patentnu zaštitu pronalaska u inostranstvu (EPO/WIPO)
 • Troškovi prijave patenta kod EPO do 5.000 €;
 • Troškovi prijave patenta kod WIPO do 3.000 €;
 • Troškovi razvoja pronalaska do 5 000 €.

Uslovi prijavljivanja
MMSP i fizička lica iz Crne Gore koja su u 2023. godini stekli patentu zaštitu pronalaska
u zemlji ili su u procesu međunarodne/evropske zaštite pronalaska kod EPO/WIPO.
Prijave sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se u elektronskom obliku putem
portala www.programifonda.me

Kontakt e-mail za ovaj Javni poziv u Fondu za inovacije

E-mail: patenti@fondzainovacije.me
Telefon: 020 653-891

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi nacionalne zaštite pronalaska patentom;
 • Troškovi prijave patenta kod EPO;
 • Troškovi prijave patenta kod WIPO.
 • Troškovi postupka za zaštitu pronalaska patentom ne obuhvataju troškove advokatskih usluga, konsultantskih usluga i usluga prevođenja.
 • Prihvatljivi troškovi razvoja pronalaska
 • troškovi materijala koji je u neposrednoj vezi sa istraživanjem i razvojem;
 • troškovi nabavke postrojenja, opreme i bioloških sredstava koja se neposredno koriste za istraživanje i razvoj;
 • troškovi zakupa postrojenja, opreme i bioloških sredstava koja se neposredno
  koriste za istraživanje i razvoj;
 • troškovi nabavke stručnih mišljenja, savjetodavnih usluga kao i prenosa
  posebnih znanja i vještina (know-how), pribavljenih za neposredne potrebe
  istraživanja i razvoja.
 • Neprihvatljivi troškovi razvoja pronalaska
 • troškovi prodaje, kao što su troškovi reklamiranja i promovisanja novog
  proizvoda ili usluge, koji nastaju kao rezultat ulaganja u istraživanje i
  razvoj;
 • administrativni i drugi opšti režijski troškovi koji se ne mogu dovesti u
  neposrednu vezu sa ulaganjima u istraživanje i razvoj;
 • troškovi obuke zaposlenih;
 • troškovi tekućeg održavanja stalnih sredstava koja se koriste za
  istraživanje i razvoj.

Rok za prijavu
08. maj – do utroška sredstava

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr