Objavljeno: 01/06/2023

Nove prilike za razvoj crnogorske ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama

Na petoj sjednici Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju, kojim predsjedava ministarka nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Biljana Šćepanović, usvojeni su polugodišnji izvještaji o radu Inovacionih radnih grupa (IRG) za četiri prioritetne oblasti (održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane; energija i održiva životna sredina; održivi i zdravstveni turizam; i ICT), kojima je konstatovan značaj napredak u radu u svim oblastima.

Peta sjednica Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju

„Ostvarili smo konkretne rezultate kojim se otvaraju nove prilike za razvoj crnogorske ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama“ poručila je ministarka Šćepanović i naglasila značaj redovnog održavanja sjednica Savjeta i realizacije aktivnosti koje su u skladu sa Planom rada za 2023. 

Konkretno, istaknut je veliki doprinos Inovacionih radnih grupa u definisanju predloga za pripremu novog Akcionog plana za sprovođenje Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije za period 2023-2024, što je jedan od prioriteta Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja u ovom periodu. Ova radna tijela pokazala su se kao izuzetno dobar mehanizam koji omogućava koontinuiranu podršku primjeni Strategije pametne specijalizacije i održavanje kontinuiteta procesa preduzetničkog otkrivanja.

Peta sjednica Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju

Posebno je istaknut rad grupe za Održivi i zdravstveni turizam gdje je evidentan napredak kada je u pitanju normativno uređenje ove oblasti. Tako je uz predložene izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, po prvi put definisan zdravstveni turizam u Crnoj Gori. Takođe, ova grupa je realizovala istraživanje u cilju prikupljanja podataka koji se odnose na održivi i zdravstveni turizam u zemlji, njegovo stanje i potencijale, što je odrađeno po prvi put u Crnoj Gori. Na Savjetu je predloženo da se rezultati pomenutog istraživanja predstave u Privrednoj komori Crne Gore, što će uskoro i biti realizovano.

Savjet je podržao i inicijativu Unije poslodavaca Crne Gore o ozelenjavanju javnih površina na lokalnom nivou u saradnji sa Zajednicom opština CG.

Na sjednici su i subjekti inovacione infrastrukture (Fond za inovacije Crne Gore, IPC Tehnopolis – Nikšić i Naučno-tehnološki park Crne Gore) prezentovali svoje godišnje izvještaje o radu, kao i planove za 2023.

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja je predstavilo Informaciju o pripremi Akcionog plana za sprovođenje Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije za period 2023-2024, koji je u finalnoj fazi izrade. Prezentovan je i status Strategije naučno-istraživačke djelatnosti 2023 -2027, gdje je istaknuta neophodnost donošenja novog Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i podzakonskih akata, što predstavlja ključnu pretpostavku za brži razvoj naučnoistraživačke djelatnosti.

Iz Ministarstva prosvjete predstavljen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za digitalizaciju obrazovnog sistema 2022 – 2027, za 2022. godinu, a članovima Savjeta predstavljene su mogućnosti koje se pružaju učenicima i studentima putem digitalizacije obrazovnog sistema i platformi: Digitalna škola i Digitalni udžbenik.

Iz Ministratva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma informisali su članove Savjeta o statusu Zakona o upravljanju otpadom, dok su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predstavili Informaciju o realizaciji aktivnosti i mjerama podrške povezanih sa S3 ciljevima u oblasti poljoprivrede.

Pohvaljena je i saradnja inovacione infrastrukture sa resornim ministarstvima u oblastima pametne specijalizacije, koja je između ostalog, rezultirala organizacijom hakatona kojima se daje mogućnost mladim, kreativnim ljudima i kompanijama da se takmiče u ideji promocije i mapiranja Crne Gore kao destinacije zdravstvenog turizma.

Peta sjednica Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju

Savjet je podržao predlog o uspostavljanju radne grupe za izradu komunikacione strategije za S3. Takođe je zadužio Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja da do 15. jula 2023. raspiše javne pozive naučnicima, istraživačima, privredi i nevladinim organizacijama za iskazivanje interesovanja za članstvo u Inovacionim radnim grupama, čime će se omogućiti kontinuitet u radu ovih tijela kao važnog segmenta S3 Nacionalnog implementacionog okvira.

Naredna sjednica Savjeta će se održati do kraja III kvartala 2023. godine.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr