Objavljeno: 16/02/2022

Obavještenje o inovacionim programima za 2022. godinu

Ministar ekonomskog razvoja, mr Jakov Milatović, u skladu sa Zakonom o budžetu za 2022. godinu i Programom za inovacije 2021-2024, donio je odluku o raspisivanju dva javna konkursa tokom 2022. godine. U pitanju su Javni konkurs za sufinansiranje inovacione djelatnosti za 2022. godinu i Javni konkurs za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja startapova.

Konkurs za sufinansiranje inovacione djelatnosti za 2022. godinu u iznosu od 230.000 EUR biće raspisan 1. marta 2022. godine, a Ministarstvo će putem ovog Konkursa podržati sledeće programske linije:

  • Programska linija podrške EUREKA projektima u iznosu od 120.000 EUR
  • Programska linija za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska u iznosu od 20.000 EUR
  • Programska linija za podsticanje inovacione kulture u iznosu od 20.000 EUR
  • Programska linija za realizaciju edukativnih programa u S3 oblastima u iznosu od 30.000 EUR
  • Programska linija za podršku učešću u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ – Stub III Inovativna Evropa u iznosu od 40.000 EUR.

Ovogodišnji Konkurs za sufinansiranje inovacione djelatnosti donosi nekoliko novina koje se, prije svega, odnose na proširenje postojeće podrške EUREKA projektima kroz poseban Multilateralni javni poziv za finansiranje EUREKA projekata za Dunavski region, u kome Crna Gora učestvuje zajedno sa Albanijom, Austrijom, Hrvatskom, Njemačkom, Mađarskom, Poljskom, Slovačkom i Srbijom. Na ovaj način subjektima inovacione djelatnosti iz Crne Gore se omogućava ciljano međunarodno povezivanje sa zemljama učesnicama Poziva. Takođe, pristupajući novom sedmogodišnjem EU okvirnom programu za istraživanje i inovacije – Horizont Evropa, Crna Gora ima mogućnost da koristi programe iz Stuba III Inovativna Evropa, te je Ministarstvo ove godine otvorilo posebnu programsku liniju za podršku učešću u ovom dijelu Horizont Evropa programa, koja podrazumijeva podršku za pripremu projektnih prijava.

Imajući u vidu da se tri predakceleracijska programa koje je Ministarstvo podržalo prošle godine, završavaju krajem maja ove godine, kada će se u crnogorskom inovacionom ekosistemu pojaviti nekoliko potencijalnih startapova zrelih za narednu fazu inovacionog ciklusa, donešena je odluka da se novi ciklus podrške ranoj fazi razvoja startapova plasira 20. juna 2022. godine. Tada će biti objavljen Konkurs za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja startapova u iznosu od 200.000 EUR. Takođe, ovo je period u kome će se realizovati i većina grantova za ranu fazu razvoja startapova odobrenih po prethodnom Konkursu.

Bliže uslove za učešće na konkursima, kriterijume za izbor i druge detalje od značaja za realizaciju istih, Ministarstvo će utvrditi tekstovima konkursa, a u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore.

Koristimo priliku da informišemo inovacionu zajednicu da je Vlada Crne Gore izdvojila 1.000.000 EUR za potrebe Fonda za inovacije za 2022. godinu. Program rada Fonda je u proceduri usvajanja, nakon čega će Fond krenuti sa podrškom inovacionoj zajednici kroz prve programske linije.

U pripremi i je grant šema za inovativne projekte podrške prioritetima pametne specijalizacije u iznosu od 900.000 EUR, kroz IPA II – Godišnji Akcioni Program za Crnu Goru 2020, o kojoj će inovaciona zajednica biti obaviještena u skladu sa IPA procedurama.

Podsjećamo da Ministarstvo pruža posebnu podršku inovacionim infrastrukturama, u prvom redu Naučno-tehnološkom parku Crne Gore i Inovaciono-preduzetničkom centru Tehnopolis Nikšić, koji će tokom 2022. godine realizovati različite inovativne programe i projekte namijenjene startap timovima, privrednim društvima, inovatorima i drugim subjektima inovacione djelatnosti.

U okviru bilateralne i multilateralne saradnje u oblasti inovacijapripremamo niz aktivnosti za 2022. godinu koje će predstavljati dodatnu vrijednost tekućim i planiranim nacionalnim programima podrške inovacijama.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr