Objavljeno: 16/05/2023

Predstavljen Javni poziv Fonda za inovacije Crne Gore

Fond za inovacije Crne Gore, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, organizovao je 15. maja Info dan o javnim pozivima za dodjelu grantova koji su otvoreni 8. maja. Programi podrške odnose se na provjeru inovativnog koncepta, strateško partnerstvo u sprovođenju predakceleracijskog programa za startapove, podsticanje razvoja inovacione kulture, realizaciju edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije i zaštitu i razvoj pronalaska. Ukupna vrijednost raspisanih poziva iznosi 650.000 eura.

Tanja Radusinović, direktorica sektora za projekte u PKCG, kazala je u svom uvodnom obraćanju da je Komora od  samog početka bila podrška Fondu za inovacije, kroz partnerstvo i kvalitetnu saradnju, te da predstavlja pravo mjesto gdje zainteresovani mogu čuti sve o mogućnostima različitih oblika finansiranja, pa i ovom koji nudi Fond.

“Vjerujem da zajedno gradimo jednu kvalitetnu zajednicu spremnu da se nosi sa izazovima svega onoga što stoji na putu jačanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća” – istakla je Radusinović.

Bojana Femić Radosavović, direktorica Fonda za inovacije Crne Gore zahvalila je Privrednoj komori na organizaciji i pomoći pri distribuciji informacija, te istakla da je interesovanje za vidove podrške koje Fond omogućava izuzetno veliko.

“Ponosni smo na rezultate koje je Fond postigao tokom 2022. godine. Jako brzo smo postali potpuno operativni, imali smo veliko interesovanje za liniju Kolaborativnih grantova za inovacije i upravo za taj program smo akreditovani od strane Evropskog savjeta za Inovacije za njihovu Plug in šemu. Sven am to ukazuje na to da je važno što više raditi na razvoju kvalitetnih ideja, jer će novca za ovakve programe biti” – istakla je ona, dodajući da je neophodno još bolje zajedničiki razvijati i definisati inovacioni eko sistem.

Prema njenim riječima, Fond će tokom ove godine otvoriti javne pozive za sedam programskih linija u ukupnoj vrijednosti od 2 miliona eura. Pored toga, uz određene programe će pružati i nefinansijsku podršku u vidu mentorstva, kao i edukativne radionice na teme koje su prepoznali kao značajne.

Više o programima podrške govorili su menadžeri Fonda za inovacije, Mira Lopičić ZlokovićSaša Ivanović i Snežana Šćepanović.

Mira Lopičić Zloković predstavila je Program provjere inovativnog koncepta, istakavši da je njegov cilj, između ostalog,  pružanje dokaza da su novi proces ili tehnologija ostvarljivi i da mogu imati komercijalnu primjenu; pružanje sigurnosti ulagačima da je proces tehnički izvodljiv i da prototip funkcioniše, te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za razvoj inovacija.

Kada je u pitanju finansiranje, ona je istakala da je najniži iznos granta za dokaz koncepta 20.000 eura, a najviši 40.000 eura, a ukupan budžet za ovaj poziv iznosi 400.000 eura. Aktivnosti koje se finansiraju ovim pozivom su izrada prototipa ili demonstracija tehničke izvodljivosti, u kombinaciji sa provjerom i zaštitom intelektualne svojine, analizom tržišta, izradom studije izvodljivosti, izradom koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda ili aktivnostima sprovođenja projekta. Kada je riječ o procentu sufinansiranja od strane Fonda, ona za mikro i mala preduzeća iznosi maksimalno 70%, a za srednja preduzeća do 60%. dok maksimalan iznos bespovratnih sredstava podnosiocima koji zadovoljavaju definiciju „organizacije za istraživanje i širenje znanja” iznosi 90% ukupnih opravdanih troškova projekta – kazala je Zloković. Poziv je otvoren do 25. juna 2023. godine.

Saša Ivanović predstavio je Program za predakceleraciju startapova. On je istakao da je cilj ovog programa  da pronađe strateškog partnera koji će obučiti i podržati do 10 timova iz Crne Gore tokom programa obuke koji će trajati najduže šest mjeseci. Program će podržati timove koji su aplicirali sa inovativnom idejom koja je tokom stručne evaluacije ocijenjena kao perspektivna i kojoj je potrebna validacija na tržištu, dalji razvoj poslovnog modela kao i tehnologije /dizajna.

“Fond za inovacije je za ovaj javni poziv opredijelio budžet u ukupnom iznosu od 100.000 eura i namijenjen je sufinansiranju jednog predakceleracijskog programa” – kazao je Ivanović.

Poziv je otvoren 8. maja, a rok za prijave je do 8. juna 2023. godine.

Snežana Šćepanović govorila je o programima za podsticanje inovacione kulture i realizacije edukativnih programa u oblasti pametne specijalizacije.

Ona je kazala da su ključni ciljevi ovih programskih linija kontinuirani doprinos u razvoju održive inovacione preduzetničke kulture u Crnoj Gori, rast konkurentnosti naše ekonomije ka oi izgradnja ekonomije zasnovane na inovacijama i znanju.

Njime se takođe želi podići svijest o značaju inovacija za održivi razvoj i nivo znanja i vještina u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore sa akcentom na naučne i tehnološke oblasti u kojima Crna Gora treba da ubrzanom dinamikom unapređuje ljudske resurse.  Ukupan budžet programske linije za podsticanje inovacione kulture je 50.000 eura, a podrška po projektu iznosi do 8.000 eura, dok je ukupan budžet za organizaciju edukacija u S3 oblastima 80.000 eura, a podrška po projektu do 10.000 eura.

Ona je govorila i o vaučerima za zaštitu i razvoj pronalaska. Istakla je da je cilj stimulisanje mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP, kao i fizičkih lica koja obavljaju inovacionu djelatnost (pronalazači ili inovatori) iz Crne Gore, da zaštite svoj pronalazak patentom kako bi pristupili daljem ispitivanju i razvoju, koji vode eventualnoj komercijalizaciji i plasmanu patenta na domaće ili međunarodno tržište.

“Ovim programom se želi unaprijediti konkurentnost i inovativnost MMSP iz Crne Gore kroz zaštitu intelektualne svojine u zemlji ili inostranstvu” – kazala je Šćepanović. Ukupna vrijednost ovog poziva iznosi 20.000 eura.

Tokom diskusije koje ja uslijedila nakon predstavljanja programa, privrednici su postavljali pitanja o načinu na koji mogu dobiti podršku kroz ove programske linije, uzimajući u obzir njihove specifične djelatnosti.

Izvor: Privrednicima predstavljen Javni poziv za dodjelu grantova Fonda za inovacije – Privredna komora Crne Gore

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr