Objavljeno: 27/09/2022

Profesori Univerziteta Crne Gore objavili patentnu prijavu u Evropskom Glasniku 2022/36

Profesori Univreziteta Crne Gore Nedeljko LatinovićŽeljko Jaćimović i Jelena Latinović objavili su kod Evropskog patentnog zavoda novi patent čija je prijava objavljena u septembarskom broju Evropskog Glasnika broj 2022/36.

Patent se odnosi na metod ekstrakcije i primjene ekstrakta dobijenog iz drveta jasena u svrhu suzbijanja prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

Ovaj patent je nastao kao rezultat rada na inovativnom projektu: “Ispitivanje biološke efikasnosti novosintetisanih jedinjenja i biljnog ekstrakta prema najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori” – (BIOEXTRA). Projekat je podržalo Ministarstvo nauke, 2018 – 2020, a rukovodilac na njemu je bio profesor Nedeljko Latinović.

“Ovaj projekat se bavio odgovorom na pitanje kako da se suzbiju bolesti vinove loze i da se dobijene metode dalje nadograđuju i koriste na sličan način i za suzbijanje drugih bolesti poljoprivrednih kultura”, podsjetio je prof. Latinoivć. Među najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori je plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola).  

“Mnoge bolesti biljaka uzrokuju smanjenje prinosa, a često u potpunosti mogu da unište poljoprivrednu proizvodnju. Za njihovo suzbijanje koriste se sredstva za zaštitu bilja, čija je upotreba u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji neophodna. Novi trendovi u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji sve više kreću ka uključivanju bioloških agenasa kao sredstava za zaštitu bilja, što je u skladu sa EU Direktivom o održivoj upotrebi pesticida i sprovođenja integralne zaštite bilja”, navodi profesor Latinović.

Kroz ovaj projekat su dobijene aktivne supstance koje posjeduju fungicidnu aktivnost prema pomenutim prouzrokovačima bolesti vinove loze. Uspostavljene su laboratorijske metode za sintezu hemijskih jedinjenja i izdvajanje biljnih ekstrakata, kao i za ispitivanje biološke efikasnosti hemijskih jedinjenja i biljnih ekstrakata prema biljnim patogenima.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr