Progam za inovacije Crne Gore 2021-2024

Program sadrži osam programskih linija, koje se sprovode po osnovu javnih konkursa, a to su:
Programska linija predakceleracije startapova
Programska linija podrške ranoj fazi razvoja startapova
Programska linija podrške klasterskim organizacijama u S3 oblastima
Programska linija podrške EUREKA projektima
Programska linija za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska
Programska linija za podsticanje inovacione kulture
Programska linija za realizaciju edukativnih programa u S3 oblastima
Programska linija za podršku učešću u EU okvirnom programu za istraživanja i inovacije “HORIZONT EVROPA” – STUB III INOVATIVNA EVROPA

Cilj Programa za inovacije je da na jednom mjestu prikaže sve relevantne programske linije podrške inovacijama koje su planirane u periodu do 2024. godine, a koje će olakšati inovacionoj zajednici da prepozna sve instrumente koji će biti dostupni i usmjereni na cjelokupni ciklus razvoja inovacije: od same ideje do njene komercijalizacije i izlaska na tržište.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr