Objavljeno: 07/07/2023

Program za inovacije 2023-2027

Programska podrška inovacijama Ministarstva utvrđena ovim programom definiše opšte karakteristike programskih linija, dok će Ministarstvo u okviru javnog konkursa utvrditi detaljnije uslove, kriterijume za izbor, kao i druge detalje u skladu sa pozitivnim pravnim propisima Crne Gore.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr