Završen 31.12.2022.

Centar izvrsnosti za biomedicinska istraživanja u Crnoj Gori (CEBIMER)

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo nauke
Korisnik:
Institut “Dr Simo Milošević”, Igalo
Iznos finansiranja:
986110
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
1320750
EUR

Centar izvrsnosti za biomedicinska istraživanja u Crnoj Gori (CEBIMER) je istraživačko-inovativni program koji je otpočeo s realizacijom u januaru 2020, a po osnovu apliciranja na konkurs Ministarstva nauke Crne Gore. Okuplja nekoliko institucija iz oblasti zdravstva, biologije i hemije, uz koordinaciju Instituta “Dr Simo Milošević” Igalo, najveće kompanije u oblasti zdravstvenog turizma i rehabilitacije, u većinskom vlasništvu države. Institut ima svoj naučnoistraživački centar i tijesno je povezan sa obrazovnom bazom Univerzitata Crne Gore. Program ima nekoliko komponenti:

1. razvoj i primjena aferezne terapije kao ponude preventivne medicine u Institutu Igalo kod korisnika usluga sa nekim oblikom metaboličkog sindroma; dalja istraživanja terapije na Medicinskom fakultetu i Kliničkom centru Crne Gore, specifično na pacijentima oboljelim od dijabetesa, kroz primjenu standardnih i novoidentifikovanih biomarkera, te integrisanje pristupa pesonalizovane medicine; kreiranje i akreditacija novih kurikuluma i terapijskih protokola za ekstrakorporalni tretman; uspostavljanje sistema spoljašnje kontrole kvaliteta u medicinskim laboratorijamu u Crnoj Gori.

2. cjelovita karakterizacija ljekovitog morskog blata iz basena Igala i analiza njegovog daljeg potencijala za komercijalizaciju, što će predvoditi Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore;

3. cjelovita karakterizacija izabranih autohtonih biljnih vrsta iz Crne Gore koje imaju potencijalno visoku nutritivnu i terapeutsku vrijednost, što će ponuditi dovoljno podataka za kvalitetniju ishranu u funkciji nutritivne terapije. Rezultati će omogućiti novu ponudu tradicionalnih jela iz Crne Gore i biće dostupni sektoru ugostiteljstva a u cilju promocije zdravstvenog turizma. Pored navedenog, izvršiće se karakterizacija aromatičnog bilja u cilju primjene za proizvodnju kozmetičkih preparata kao i karakterizacija akoholno ekstraktibilnog bilja za moguću proizvodnju tinktura i tradicionalnih alkoholnih pića sa odgovarajućom zdravstvenom tvrdnjom. Ovu komponentu će voditi Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica.

4. hemijska istraživanja Schiff-ovih baza biće nastavak istraživanja Prirodno-matematičkog fakulteta, sa fokusom na njihovu antioksidantnu i antimikrobnu aktivnosti i potencijal očuvanja svojstava.

Istraživački program će biti sproveden u partnerstvu sa respektabilnim međunarodnim institucijama (Slovenija, Srbija, Njemačka), zaposliće nekoliko mladih istraživača i saradnika i imaće visok stepen otvorenosti i komunikacije sa obrazovnim, medicinskim, turističkim i drugim poslovnim sektorima.

CEBIMER podržava prioritet S3 strategije: zdravstveni turizam; održiva životna sredina

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr