Završen 30.04.2020.

Ispitivanje biološke efikasnosti novosintetisanih jedinjenja i biljnog ekstrakta prema najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori – BIOEXTRA

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo Nauke
Korisnik:
Univerzitet Crne Gore – Biotehnički fakultet
Iznos finansiranja:
15000
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
25000
EUR

Kako da se suzbiju bolesti vinove loze i da se dobijene metode dalje nadograđuju i koriste na sličan način i za suzbijanje drugih bolesti poljoprivrednih kultura, ishod je koji se očekuje od BIOEXTRA Projekta.

Među najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori su plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola) i crna pjegavost vinove loze (Phomopsis viticola).  Kroz ovaj Projekat su do sada dobijene aktivne supstance koje posjeduju fungicidnu aktivnost prema navedenim prouzrokovačima bolesti vinove loze.

Mnoge bolesti biljaka uzrokuju smanjenje prinosa, a često u potpunosti mogu da unište poljoprivrednu proizvodnju. Za njihovo suzbijanje koriste se sredstva za zaštitu bilja, čija je upotreba u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji neophodna. Novi trendovi u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji sve više kreću ka uključivanju bioloških agenasa kao sredstava za zaštitu bilja, što je u skladu sa EU Direktivom o održivoj upotrebi pesticida 2009/128/EC.

Cilj ovog Projekta je sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija novih kompleksnih jedinjenja serije prelaznih metala sa derivatima pirazola, kao i dobijanje i karakterizacija biljnog ekstrakta u svrhu ispitivanja njihovog fungicidnog djelovanja prema navedenim prouzrokovačima bolesti vinove loze.

Prijavljena su i dva patentna rješenja koja su u procesu priznavanja kod Ministarstva ekonomije. Uspostavljene su laboratorijske metode za sintezu hemijskih jedinjenja i izdvajanje biljnih ekstrakata, kao i za ispitivanje biološke efikasnosti hemijskih jedinjenja i biljnih ekstrakata prema biljnim patogenima.

Pored ostalih rezultata, u okviru Projekta, do sada je saopšteno šest radova na međunarodnim konferencijama, objavljen je naučni rad u međunarodnom časopisu (SCIE), a jedan naučni rad je u proceduri publikovanja.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr