Objavljeno: 03/12/2021

Rezultati Javnog konkursa za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2021. godini

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je Javni konkurs za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2021. godini na svojoj internet stranici 19. oktobra 2021. godine s rokom za prijavljivanje 16. novembar 2021. godine.

Predmet Javnog konkursa bila je podrška razvoju inovacione zajednice kroz sufinansiranje sljedećih programskih linija utvrđenih u Programu za inovacije 2021-2024:

 • Programska linija podrške EUREKA projektima;
 • Programska linija za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska;
 • Programska linija za podsticanje inovacione kulture; i
 • Programska linija za realizaciju edukativnih programa u S3 oblastima. 

Ukupan iznos podrške obezbijeđen za ove namjene u 2021. godini iznosi 160.000 eura.

Ministarstvo ekonomskog razvoja sprovelo je proceduru evaluacije po Konkursu, i obavještava javnost o ishodima iste, kako slijedi:

 • Sufinansiranje učešća u EUREKA projektima

Do isteka roka za prijavljivanje nije bilo prijava novih EUREKA projekata.

Tokom 2021. godine nastavljena je realizacija 9 tekućih EUREKA projekata.

 • Stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska

Do isteka roka za prijavljivanje Ministarstvu su dostaljenje tri (3) prijave, i to:

 • Dvije (2) prijave za kategoriju a) Podrška autorima pronalazaka koji su pronalazak zaštitili patentom u zemlji ili inostranstvu; i
 • Jedna (1) prijava za kategoriju b) Podrška autorima pronalazaka za međunarodnu/evropsku zaštitu pronalaska kod WIPO/EPO.

U nastavku je dat pregled pozitivno ocijenjenih prijava od strane Komisije za ocjenu prijava po ovoj tački konkursa uz preporuke za iznos finansiranja:

 • Podrška autorima pronalazaka koji su pronalazak zaštitili patentom u zemlji ili inostranstvu:

1. Pronalazač Željko Đurašević – patent „Tečni koncentrat za čišćenje“; i

2. pronalazač Milan Bojović – patent „Elektrostanica za punjenje akumulatorskih baterija“.

b) Podrška autorima pronalazaka za međunarodnu/evropsku zaštitu pronalaska kod WIPO/EPO:

1. Pronalazač Obrad Drakulović – Patent „Higijenska pojilica za pčele“, koji je prošao inicijalnu fazu prijave patenta kod Evropskog patentnog zavoda (EPO).

 • Sufinansiranje aktivnosti namijenjenih podsticanju inovacione kulture  

Do isteka roka za prijavljivanje Ministarstvu je dostavljeno pet (5) prijava.

Komisija za ocjenu prijava po ovoj tački Konkursa pozitivno je ocijenila tri (3) prijave, a Rang lista kako slijedi:

Fotografija 1: Rezultati Javnog konkursa za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2021. godini

Dodjela sredstava po ovoj tački Konkursa vršiće se po redosljedu sa rang liste i u skladu sa raspoloživim budžetom.

 • Sufinansiranje realizacije edukativnih programa (ljetnjih i zimskih škola za studente i mlade profesionalce) u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore

Do isteka roka za prijavljivanje Ministarstvu su dostavljene su (4) prijave.

Komisija za ocjenu prijava po ovoj tački konkursa pozitivno je ocijenila dvije (2) prijave, a Rang lista kako slijedi:

Fotografija 2: Rezultati Javnog konkursa za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2021. godini

Dodjela sredstava po ovoj tački Konkursa vršiće se po redosljedu sa rang liste i u skladu sa raspoloživim budžetom.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr