OGLAŠIVAČ: Ministarstvo nauke

Javni poziv za strateške partnere u sprovođenju pred-akceleracijskog programa za startapove

Na osnovu člana 12 Zakona o inovacionoj djelatnosti („Službeni list CG“, broj 82/20), Strateškog okvira: Program podsticanja inovativnih startapova u Crnoj Gori (2019-2021), Operativni cilj 3: “Finansiranje i pristup kapitalu”,

MINISTARSTVO NAUKE
o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV
ZA STRATEŠKO PARTNERSTVO U SPROVOĐENJU
PRED-AKCELERACIJSKOG PROGRAMA ZA STARTAPOVE

I – Predmet Javnog poziva

Putem ovog Javnog poziva, Ministarstvo nauke traži strateškog partnera koji bi bio transparentan posrednik u kreiranju i implementaciji predakceleracijskog programa za startapove putem kojeg se podržavaju preduzetnici u validaciji njihove inovativne ideje na tržištu i daljem usavršavanju startap projekata. Krajnji korisnici programa su fizička lica koja zajednički razvijaju određenu ideju ili projekat koji ima potencijala da preraste u startap ili već osnovana preduzeća u ranoj fazi razvoja startap ideje.
Pred-akceleracijski program je namijenjen preduzetnicima ili inovatorima u ranoj fazi preduzetničkog poduhvata, koji namjeravaju da na tržište iznesu nove proizvode ili usluge. Ovaj pred-akceleracijski program ima cilj da obuči i podrži do 15 timova iz Crne Gore tokom 6 – 9 mjeseci. Izabranim timovima će da bude ponuđen niz instrumenata koji im pomažu da bolje razumiju potrebe svojih klijenata, validuju i unaprijede svoj preduzetnički projekat, poput obuka, istraživanja tržišta i identifikovanja prilika, mentorstva i eksterne ekspertize. Na kraju programa, učesnici će imati priliku da predstave svoju ideju pred panelom uspješnih preduzetnika, korporativnih predstavnika, eksperata i potencijalnih investitora. Učesnici u programu će imati mogućnost da pokriju lične troškove tokom trajanja programa kao i troškove vezane za unapređenje startap projekta.
Tematski fokus programa, tj. inovativnih ideja koje će biti selektovane, treba da je u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore i / ili UN Ciljevima održivog razvoja .
U prijavi na ovaj Javni poziv, strateški partner dostavlja razrađen Pred-akceleracijski program za inovativne preduzetnike, koji je u skladu sa ovim Javnim pozivom, kao i finansijsku ponudu. Konačna verzija Programa biće dodatno usaglašena s Ministarstvom nauke, nakon selekcije partnera.

II – Benefiti Programa

Program će podržati preduzetnike koji su aplicirali s inovativnom idejom koja je tokom stručne evaluacije ocijenjena kao perspektivna i kojoj je potrebna validacija na tržištu, dalji razvoj poslovnog modela kao i tehnologije / dizajna. Putem susreta i razgovora s korisnicima (moguća su i putovanja radi uspostavljanja direktnih poslovnih kontakata), učesnici će steći dragocjen uvid u poslovne procese, koji će im pomoći da razviju ono što su klijenti spremni da kupe. Obuke i ekspertska podrška tokom programa će im pomoći u daljem razvoju proizvoda / usluga i poslovnog modela.

III – Budžet Javnog poziva

Ministarstvo nauke je za ovaj Javni poziv opredijelilo 150.000 € a očekuje se podrška za najmanje dva predakceleracijska programa.

IV – Uslovi učešća strateškog partnera / konzorcijuma koji se prijavljuje da sprovodi Program

1. Organizacija/e koja/e se po svom statutu ili organizacionoj strategiji bave aktivnostima iz domena prenosa znanja, razvoja preduzetništva i tehnoloških inovacija, te srodnim pred-akceleracijskim i inkubacijskim programima;
2. Podnosilac prijave može biti jedno pravno lice ili konzorcijum više pravnih lica, iz poslovnog sektora, državnog sektora, sektora visokog obrazovanja ili nevladinog sektora (uključujući naučnoistraživačke ustanove);
3. Ukoliko se prijavljuje konzorcijum, vodeći partner mora biti registrovan u Crnoj Gori, dok ostali članovi konzorcijuma mogu biti iz Crne Gore ili inostranstva;
4. Neophodni ljudski resursi za sprovođenje Programa, sa kompetencijama kao što su: menadžment tehnoloških projekata (softver i hardver), razvoj startapa, marketing (digitalni marketing, crowdfunding, brendiranje), menadžment grantova dobijenih od države ili EU, finansijski menadžment i sl.;
5. Sposobnost da se angažuju vrhunski stručnjaci iz zemlje i inostranstva u obuci, mentorstvu i razvoju proizvoda / usluga / tržišta; i
6. Finansijski i administrativni kapaciteti vodećeg partnera za upravljanje programom.

V – Ključni elementi Programa sa kojim potencijalni strateški partner aplicira kako bi dokazao da ima ubjedljivu stategiju i potrebne resurse za njegovu uspješnu implementaciju su:

1. Model i dinamika implementacije predakceleracijskog programa;
2. Način identifikacije potencijalnih korisnika (startap timova) – kako će Program biti promovisan, koji će se kanali komunikacije koristiti, kakve odnose potencijalna Ugovorna strana planira da izgradi sa trećim stranama (startapovima) što bi osiguralo uspjeh Programa, i sl.;
3. Kriterijumi za ocjenu prijava – potrebno je izložiti kriterijume za ocjenu prijava startapova za učešće u Programu. Kriterijumi treba da budu objektivni i standardizovani, i jedan su od najvažnijih elemenata prilikom ocjene prijava na ovaj Javni poziv. Posebna pažnja prilikom evaluacije prijava treba da bude posvećena uticaju projekata na ciljeve definisane S3 strategijom i /ili UN SDG;
4. Reference menadžment tima i eksternih ocjenjivača koji će da učestvuju u ocjeni prijava startap ideja (očekuju se eksperti visokog profila sposobnih da donesu kvalitetnu i nepristrasnu odluku);
5. Atraktivan i kreativan naziv Programa; i
6. Detaljni budžet Programa.

VI – Opravdani troškovi koje Program može da pokrije iz sredstava Ministarstva nauke su:

1. Lični troškovi za najviše 4 člana startap tima (iako timovi mogu imati i više članova);
2. Troškovi osoblja koje sprovodi Program;
3. Angažovanje eksternih stručnjaka i mentora;
4. Marketing i PR;
5. Materijalni troškovi rada startap timova, kao i upravljanja Programom;
6. Putni troškovi; i
7. Indirektni troškovi (maksimum 7% od direktnih troškova).
Prednost u ocjeni prijava na ovaj Javni poziv imaće partneri koji doprinose ukupnom budžetu Programa iz sopstvenih sredstava / drugih izvora finansiranja.

VII – Neki od uslova koje Pred-akceleracijski program treba da sadrži:

1. Da članovi startap timova imaju boravište ili prebivalište u Crnoj Gori;
2. Da timovi razvijaju inovaciju koja ima za cilj da napravi značajan uticaj na bilo koji od ciljeva definisan u Strategiji pametne specijalizacije Crne Gore (S3.me) i / ili UN Ciljevima održivog razvoja (SDG-s);
3. Da timovi nijesu prethodno dobili značajna finansijska sredstva (preko 10.000 €) koja podržavaju validaciju iste ideje / inovacije na tržištu (iz bilo kojeg fonda);
4. Da budžet opredijeljen za direktne troškove startap timova iznosi od 30% do 40% ukupnog budžeta programa;
5. Predlog ugovora sa učesnicima u Programu u kojem se definišu uzajamna prava i obaveze, uključujući pitanja zaštite i upravljanja intelektualnom svojinom.

VIII – Sadržaj prijave

1. Razrada Pred-akceleracijskog programa, sa detaljima njegove realizacije, uključujući finansijsku ponudu, odnosno budžet (prijavni obrazac preuzeti ovdje);
2. Profil strateškog partnera / konzorcijuma sa listom referenci;
3. Izjave o namjeri učešća u Programu svih uključenih organizacija;
4. CV menadžment tima i eksternih eksperata;
5. Statut / izvod iz statuta ili organizacione strategije svih uključenih partnera koji dokazuje vezanost za predmet ovog Javnog poziva;
6. Nacrt ugovora nosilaca Programa sa krajnjim korisnicima;
7. Završni račun vodećeg partnera za prethodne 2 godine, odnosno od njegovog osnivanja;
8. Dokaz o finansijskoj sposobnosti vodećeg partnera ili konzorcijuma partnera o raspoloživim sredstvima za sufinansiranje Programa (u vidu izvoda sa žiro računa ili bankovne garancije na iznos sufinansiranja koji je predviđen Programom).
9. Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti (de minimis pomoći) – podnosi se u vrijeme kad je završena selekcija krajnjih korisnika Programa, privrednih društava, prije potpisivanja ugovora o učešću u Programu (preuzeti ovdje)

IX – Ocjena prijava

Postupak ocjene prijava sprovodi komisija koju imenuje Ministarstvo.

X – Zaključivanje ugovora

S izabranim partnerom / konzorcijumom, Ministarstvo nauke će sklopiti ugovor o poslovnoj saradnji.

XI – Pravila o državnoj pomoći

Prema vrsti, podrška koju predakceleracijski program pruža spada pod djelatnosti prenosa znanja u slučaju kada su korisnici fizička lica, odnosno pod pomoć za mala i srednja preduzeća u slučaju kada su krajnji korisnici već osnovana privredna društva. Državnom pomoći se ne smatra prenos sredstava selektovanom strateškom partneru (transparentan posrednik), već prenos sredstava krajnjim korisnicima u slučaju da se radi o registrovanim privrednim društvima i to pod režimom de minimis pomoći. Privredna društva koja će kroz transparentnu proceduru biti selektovana kao krajnji korisnici predakceleracijskog programa, prije sklapanja ugovora sa posrednikom (strateškim partnerom) u obavezi su da postupaju u skladu sa Pravilnikom o načinu podnošenja prijave i obrascu prijave za državnu pomoć („Službeni list CG“, broj 42/20). Ukupan iznos pomoći male vrijednosti (de minimis) koja se dodjeljuje jednom korisniku ne smije prelaziti 200.000,00 eura tokom bilo kojeg perioda od tri fiskalne godine. Popunjen Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti potrebno je dostaviti Ministarstvu nauke.

XII – Predviđeni rok za realizaciju Programa

Ukupno trajanje Programa je najviše 10 mjeseci (uključuje pripremnu i zaključnu fazu). Potencijalni početak Programa je januar 2021. g.

XIII – Rok za prijavljivanje

Prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti najkasnije do 14. decembra 2020. godine, do 15:00 časova.

XIV – Način prijavljivanja

Prijave sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se u jednom štampanom primjerku i jednom elektronskom primjerku na CD/USB u .pdf formatu, lično ili poštom, na adresu: Ministarstvo nauke, Rimski trg 46, 81000 Podgorica. Prijavu je neophodno dostaviti i u elektronskom obliku putem portala Naučna mreža www.naucnamreza.me (link će biti blagovremeno dostupan).
Kontakt osoba za Javni poziv u Ministarstvu nauke: Branka Žižić, branka.zizic@mna.gov.me tel. 020 405 331.
***
Tekst Javnog poziva u .pdf formatu može se preuzeti OVDJE.

1. Prijavni obrazac

2. Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti (de-minimis)

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr