OGLAŠIVAČ: Fond za inovacije Crne Gore

Predakceleracija startapova

Ključni ciljevi programa

Za realizaciju ovog programa, Fond traži strateškog partnera koji bi bio transparentan
posrednik u kreiranju i implementaciji predakceleracijskog programa za startapove
putem kojeg se podržavaju preduzetnici u validaciji njihove inovativne ideje na tržištu i
daljem usavršavanju startap projekata.

Predakceleracijski program namijenjen je formalnim i neformalnim timovima u ranoj
fazi preduzetničkog poduhvata, koji namjeravaju da na tržište iznesu nove proizvode ili
usluge. Oni zajednički razvijaju određenu ideju ili projekat koji ima potencijala da
preraste u startap ili su već osnovana preduzeća u ranoj fazi razvoja startap ideje.

Cilj ovog Programa je da obuči i podrži do 10 timova iz Crne Gore tokom programa
obuke koji će trajati najduže šest mjeseci. Program će podržati timove koji su aplicirali s
inovativnom idejom koja je tokom stručne evaluacije ocijenjena kao perspektivna i kojoj
je potrebna validacija na tržištu, dalji razvoj poslovnog modela kao i tehnologije /
dizajna.

Finansiranje

Fond za inovacije je za ovaj Javni poziv opredijelio budžet u ukupnom iznosu od 100.000
eura i namijenjen je sufinansiranju jednog predakceleracijskog programa.

Uslovi prijavljivanja

Na ovaj Javni poziv može se prijaviti jedno pravno lice ili konzorcijum koji čine više
pravnih lica iz poslovnog sektora, državnog sektora, sektora visokog obrazovanja ili
nevladinog sektora (uključujući naučnoistraživačke ustanove).
Glavni podnosilac prijave mora da zadovolji sljedeće uslove:

 • da je pravno lice registrovano u Crnoj Gori i upisano u Registar subjekata
  inovacione infrastrukture Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja.
 • da posjeduje iskustvo u upravljanju programima i projektima i neophodne
  ljudske resurse i kompetencije (finansijske i administrativne kapacitete za
  upravljanje i sprovođenje predakceleracijskog programa).
 • da obezbijedi korišćenje specijalizovanog poslovnog prostora i opreme, stručnih
  i savjetodavnih usluga inovativnim pravnim i fizičkim licima.
 • da posjeduje sposobnost da se angažuju vrhunski stručnjaci iz zemlje i
  inostranstva u obuci, mentorstvu i razvoju ideja za tržište.

U slučaju konzorcijuma, ostali članovi mogu biti pravna lica iz Crne Gore ili inostranstva.

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi osoblja koje sprovodi Program;
 • Troškovi eksternih stručnjaka i mentora;
 • Troškovi za marketing i PR;
 • Materijalni troškovi potrebni za rad startap timova;
 • Putni troškovi; i
 • Indirektni troškovi (maksimum 7% od direktnih troškova).

Rok za prijavu

8. maj – 8. jun 2023. godine.

Više informacija na linku Predakceleracija start-apova | Fond za Inovacije

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr