OGLAŠIVAČ: Ministarstvo prosvjete

Konkurs za sufinansiranje NID – učešće u EU programu HORIZONT EVROPA

1. UČEŠĆE U EU PROGRAMU ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE HORIZONT EVROPA 

1.1. Nagrada za uspješne učesnike u programu HORIZONT EVROPA 

Ako tokom 2022. godine ugovor o realizaciji projekta u okviru programa Horizont Evropa stupi na snagu, Ministarstvo će ustanovi – nosiocu projekta iz Crne Gore, koja ima status punog člana u projektu („beneficiary“), odobriti iznos do 5.000 € ako je koordinator projekta, i iznos do 2.500 € ako je partner u projektu, osim za projekte koji su odobreni za programe promocije nauke i istraživanja u društvu, i projekte koji su odobreni po specijalnim pozivima u programu Horizont Evropa, koji nijesu konkurentskog tipa.

1.2. Naknada za koordinatore pozitivno ocijenjenih projektnih prijedloga u programu HORIZONT EVROPA koji nijesu prihvaćeni za finansiranje

Ministarstvo će projektnim timovima iz Crne Gore odobriti naknadu u iznosu od 1.000€ za prijavljivanje projekata u EU programu za istraživanja i inovacije Horizont Evropa, u svojstvu koordinatora, uz uslov da je projekat tokom 2022. godine pozitivno ocijenjen (da ima više od predviđenog minimalnog broja poena), a nije prihvaćen za finansiranje od strane EU.

Podnosilac zahtjeva za tačke 1.1 ili 1.2 konkursa uz prijavu dostavlja dokaze o: 

  • Pozitivnoj ocjeni projekta;
  • Statusu podnosioca zahtjeva u projektu;
  • Sklopljenom ugovoru o grantu za navedeni projekat (u slučaju koordinacije projekta);
  • Pristupanju ugovoru o grantu (u slučaju partnerstva u projektu); 
  • Budžetu odobrenog projekta sa učešćem ustanove – nosioca projekta iz Crne Gore;
  • Izjavu da podrška za ove namjene nije ostvarena na drugi način.

1.3. Finansiranje troškova po osnovu učešća delagata u Programskim odborima i eksternih NCP na sastancima tijela Evropske komisije za program HORIZONT EVROPA 

Ministarstvo će u 2022. godini finansirati troškove učešća delegata u Programskim odborima i nacionalnih kontakt osoba (NCP) na sastancima tijela Evropske komisije za program Horizont Evropa, i to putne i troškove boravka, na osnovu prijave kandidata sa pozivom za učešće na sastanku.

Nakon završenog učešća na sastanku tijela Evropske komisije, delegat ili NCP

Ministarstvu podnosi izvještaj i dužan je da kod Evropske komisije sprovede proceduru refundacije troškova avio-prevoza.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2022. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 35.000 €.  

Prijava se podnosi elektronskim putem, na e-mail adresu:milena.milonjic@mpnks.gov.me i u štampanoj formi na adresu: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, Rimski trg bb, 81000 Podgorica.

Kontakt osoba:  Milena Milonjić, Direkcija za EU programe za nauku i istraživanje,  tel: 020/405-307, e-mail: milena.milonjic@mpnks.gov.me

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr